ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย​ ตาก และ ประเพณี​อุ้ม​พระ​ดํา​น้ํา​ เพชรบูรณ์

ชม​ประ​ทีป​พัน​ดวง​ ที่ลอย​กลาง​สาย​น้ํา​ปิง ประเพณี​ลอย​กระทง​สาย​ตาก นํา​ขบวน​กระทง​ กะลามาลอยที่​ริม​ฝั่ง​ แม่​น้ํา​ปิง​รําลึก​จิต​ อธิษฐาน​บูชา​รอย​ พระพุทธบาท​ และบูชา​พระ​แม่​คงคา​ และ​อธิษฐานเ​พื่อ ​ลอย​ทุกข์โ​ศก แสงประทีป ลอยเป็นสายไปตามลําน้ํา ยาวสุดสายตา เพื่อบูชาพระแม่คงคา อธิษฐานรอย พระบาท ลอยทุกข์ ลอยโศก ให้ห่างหายไปไม่กลับมา บรรยากาศท่ีงดงามของประเพณี ลอยกระทงสาย ไหลประทีปพันดวงของชุมชนลุ่มแม่น้ำปิง

» Read more