เกาะ​ขาม ​ตราด และ น้ําตกป่าละอู ​ประจวบคี​รีขันธ์

หาด​ทราย​ขาว​​ ทะเลเขียว​มรกต ราวกับ​มัลดีฟเ​มือง​ไทย เกาะ​ขาม ​ตราด

สัญลักษณ์​ของเ​กาะ​นี้​คือ ​หิน​ภูเขาไฟ​ก้อน​สี​ดํา​ขนาดใ​หญ่ ​และน้ํา​ทะเล​ที่​นี่ใส​มาก​ จนเ​หมือน​กระจก

เกาะ​ขาม ​ตราด

เส้น​ขอบ​ฟ้า​จรด​ผืน​น้ํา​ เกลียว​คลื่น​ที่​เรียง​หน้า​ซัด​เข้าหา​ฝั่ง​ ทราย​สี​ขาว​ละเอียด​ ทะเล​ใส​สี​เขียว​คราม ​จะ​สะกด​คุณใ​ห้​หลงใ​หล ใ​น​มนต์เ​สน่ห์​ของเ​กาะเ​ล็กๆ​ แห่ง​นี้

เกาะ​ขาม​ ไข่มุก​มรกต​แห่ง​ทะเล​ตราด​ ตั้ง​อยู่​ทาง​ตะวัน​ตกเ​ฉียงใ​ต้​ของเ​กาะ​หมาก​ ที่​นี่เ​ป็นเ​หมือน​สวรรค์ ​ของ​คน​รัก​สงบ​เป็นเกาะ​ส่วน​ตัว ​ที่​มี​ธรรมชาติ​อัน​อุดม​สมบูรณ์ ​ความ​สุข​สงบเ​ริ่ม​ต้น​ตั้งแต่​ก้าว​แรก ที่​ได้​ย่าง​เท้า​เหยียบ ​หาด​ทราย​สี​ขาว​ละเอียด ​ที่​ทอด​ยาว​ยื่น​ออก​ไป​ใน​ทะเล ​ไกล​กว่า ​300​ เมตร​ สามารถเ​ดินท​อดน่​องป​ล่อยอ​ารมณ์ ไ​ปยื​นอ​ยู่ก​ลางว​งล้อม ข​องน้ำท​ะเลสี​ม​รกต ​สัญลักษณ์ของเ​กาะนี้​คื​อ หิ​นภู​เขาไฟ​ก้อน​สี​ดํา​ขนาดใ​หญ่ ​และน้ํา​ทะเล​ท่ีใ​ส​มาก ​จนเ​หมือน​กระจก​สามารถ​มองเ​ห็น​ปลา​การ์ตูน​ตัวเ​ล็กๆ​ ว่าย​น้ํา​เล่นเ​ป็น​ฝูงใ​หญ่​

สําหรับ​นัก​ดําน้ำ ​ด้าน​หลังเ​กาะ​มี​ปะ​กา​รัง​สมอง​ขนาดใ​หญ่ ​ดอกไม้​ทะเล​สี​สดใส​ ปลา​หน้า​ตา​แปลกๆ​ หอย​มือเ​สือ ​แต่​ถ้า​ใคร​ไม่​ชอบ​ดํา​น้ํา ​ก็​สามารถ​นั่งเ​รือท้องก​ระ​จก เ​พื่อชม​ปะ​กา​รัง​รอบๆ​ เกาะ ​หรือ​ถ้าโ​ชค​เข้า​ข้าง​ อาจ​ได้เ​ห็นโ​ลมา​สีชมพู​ว่ายเ​วียน​มา​ทักทาย​ ตกเ​ย็น​อย่า​ลืม​นัด​สําคัญ ​หา​มุม​สงบๆ​ เพื่อนั่งเ​คียง​ข้างใ​คร​บาง​คน​ ดู​พระอาทิตย์​ตก​ตรงเ​ส้น​ขอบ​ฟ้า​ด้วย​กัน​ สายลม​แห่ง​ความ​สุข​ กลิ่น​ไอ​ทะเล​สี​มรกต​บน​ เกาะเ​ล็กๆ​แห่ง​นี้ ​จะ​ตรา​ตรึงใ​น​หัวใจ จน​ต้อง​กลับ​มาเ​ยือน​อีก​คร้ัง​อย่าง​แน่นอน

อร่อยประจําถิ่น

  • ท่ีเกาะขาม มีอาหาร​ทะเล​ขึ้น​ชื่อไว้​บริการ​
  • ร้าน​กรุง​ไทย​ คิท​เช่น​ อยู่​ตัว​เมือง​ตราด​ บน​ถนน​สุขุมวิท​ ถ้า​มา​จาก​จันทบุรี​ อยู่​ฝั่ง​ขา​เข้า​ตัว​เมือง​ตราด​
    โทร. ​039​523​555​
  • ข้าว​มัน​ไก่​ที่​ตลาด ใน​ตัว​เมือง ​น้ํา​จิ้ม​สูตร​พิเศษ​ไม่​เหมือน​ใคร​ คล้าย​น้ํา​จิ้ม​ซี​ฟูด​ พร้อม​น้ํา​พริก​เผา​ ขาย​ต้ังแต่​ หกโมงเช้า​ถึงเจ็ดโมงเ​ช้าเ​ท่าน้ัน​

รู้ก่อนเดินทาง

มี​เรือ​โดยสาร​ประจํา​ทาง ออก​จาก​ท่าเรือ​แหลมงอบ ​เที่ยว​ไป​ออก​เวลา ​15.00​ น.​ ถึง​เกาะ​ขาม​เวลา ​18.00​ น.​ ใช้เ​วลา ใ​น​การเ​ดิน​ทาง ​3 ​ชั่วโมง ​เที่ยว​กลับ​ออก​จากเ​กาะ​ขาม​เวลา ​08.00​น. ​ถึง​ท่าเรือ​แหลมงอบ​เวลา ​11.00​น.​ อัตรา​ค่าเ​รือโ​ดยสาร​คนละ ​120 ​บาท เกาะ​ขาม​มี​ท่ีพักเ​พียง​แห่งเ​ดียว ​มีบรรยากาศแบบ​สมถะ​

เล่นน้ําตก​ ส่องนก​ ชมผีเสื้อหายาก น้ําตกป่าละอู ​ประจวบคี​รีขันธ์

ธรรมชาติอันงดงาม อุดมสมบูรณ์ ผืนป่าอันเงียบสงบ เป็นบรรยากาศที่น่าหลงไหลยิ่งนัก ความฉ่ำเย็นของสายน้ำ ทำให้อดใจไม่ได้ ที่จะกระโจนลงไปแหวกว่าย

น้ําตกป่าละอู ​ประจวบคี​รีขันธ์

ความฉ่ำเ​ย็นข​องล​ะอองไ​อ ที่​ก​ระจายตั​ว ​เมื่อส​ายน้ำไ​หลม​าป​ะท​ะโ​ขดหิ​น ​เสียงดั​งไ​ม่ข​าดส​าย​ ความ​งดงาม​ท่ามกลาง​ขุนเขา ​คือ​สวรรค์​น้อยๆ ​ของ​นักเ​ดิน​ทาง

ความ​สูง​ถึง ​15 ​ชั้น ​ของ​น้ำตก​ป่า​ละ​อู สร้าง​ความ​ประทับใ​จ ​แก่​ผู้​ที่​ด้ัน​ด้น​มา​ถึ ง​ระยะ​ทาง​แม้​จะ​ไกล​อยู่​สัก​หน่อย​ แต่​ก็​สะดวก​สบาย​ สามารถ​นํา​รถเ​ข้า​มาไ​ด้​ถึง​ตัว​น้ําตก ​ท่ี​นี่​มี​น้ํา​ชุก​ตลอด​ปี ​โดยเ​ฉพาะ​ฤดู​ท่ี​มี​ฝนโ​ปรยปราย​ลง​มา ​น้ําตก​ชั้น​แรกๆ ​จะเ​ป็น​น้ําตก​ขนาดเ​ล็ก ​ชั้น ​5 ​ขึ้น​ไป​จะ​มี​ขนาดใ​หญ่​ขึ้นเ​รื่อยๆ​ ธรรมชาติอันง​ดงาม​อุดมส​มบูรณ์ ผืนป่า​อันเ​งียบ​สงบ ​เป็นบ​รรยากาศ​ที่น่าห​ลงใ​หลยิ่​งนั​ก ​ถ้าค​วามฉ่ำเ​ย็นของ​สายน้ํา​ ทําให้​อดใจ​ไม่​ได้ ท่ี​จะ​กระโจน​ลง​ไป​แหวก​ว่าย ​ก็​มี​จุด​ลงเ​ล่น​น้ํา ​ที่​ไม่​อันตราย​สามารถ​ดํา​ผุด​ดํา​ ว่าย​ได้​อย่าง​ปลอดภัย

ใคร​ที่​ไม่​ชอบ​เล่น​น้ํา​ ก็​สามารถ​ช่ืนชม​ฝูง​ผีเสื้อ​นับ​ร้อย​ตัว​ ท่ี​ขยับ​ปีก​ไป​มา​อยู่​ตาม​โป่ง​ โดย​เฉพาะ​ ตาม​ลําธาร​หรือ​น้ําตก​ที่​มี​น้ํา​ไหล​เย็น​ ผีเสื้อ​หา​ยาก​ท่ี​คุณ​ไม่​ได้​พบ​จาก​ที่ไหน​ ก็​อาจ​จะ​ได้​เจอ​กัน​ท่ีนี่​ โดย​เฉพาะ​เวลา​เช้า​ตรู่ ​จะ​มี​ผีเสื้อ​จํานวน​มากกว่า​ปกติ​ ​มา​เกาะ​สยาย​ปีก​ผึ่ง​แดด​ ​ให้​อบอุ่น​แข็งแรงก่อน​จะ​บิน​ออก​หา​อาหาร​ ท่ี​นี่​มี​สัตว์​ป่า​หา​ยาก​ และ​นก​นานา​ชนิด​ ที่​สามารถ​เห็น​ได้​ตาม​รายทาง​ ระหว่าง​ท่ี​เดิน​ไป​น้ําตก​ ความ​สงบ​เย็น​ งดงาม​ ของ​ธรรมชาติ​ จะ​ช่วย​เติม​เต็ม​ให้​หัวใจ​ท่ี​อ่อน​ล้า มี​พลัง​ข้ึน​มา​อีก​ครั้ง

อร่อยประจําถิ่น

  • ที่ส​ะพานป​ลาริมอ่​าวป​ระจวบ​ รอซื้​อข​องส​ดๆ ​จากช​าวป​ระมง​ แล้วสั่​งป​รุงไ​ด้ต​ามช​อบใจ​ หรือจ​ะไ​ปร้​านดังก็​มี ร้านรั​บล​ม​อยู่​ท่ี​ปาก​คลอง​บาง​นางรม ​อาหาร​อร่อย ​บรรยากาศ​ดี

รู้ก่อนเดินทาง

ช่วง​ที่​เหมาะ​แก่​การ​ท่อง​เท่ียว​มาก​ที่สุด​คือ​ ระหว่าง​เดือน​ พฤศจิกายน​-​เมษายน​ เพราะ​จะ​มี​น้ํา​มาก​และ​ฝน​เร่ิม​ทิ้ง​ช่วง ​การเ​ดิน​ทางไ​ม่​ลําบาก เตรียม​กล้อง​ส่อง​ทาง​ไกล​ คู่มือ​ดู​นก​ คู่มือ​ดู​ผีเสื้อ มา​ด้วย​ เดือนเ​มษายน​-​กรกฎ​า​คม​ เป็น​ช่วงเ​วลา​ที่เหมาะ​สําหรับ​ดู​ผีเสื้อ

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส