เกาะรอก​ กระบี่ และ เกาะเ​ต่า​ สุราษฎร์ธานี

ทะเลสวย​ หาดทรายขาว​ ทักทายปลาการ์ตูน เกาะรอก​ กระบี่

จุดที่น่าสนใจของการดําน้ําตื้นที่นี่ คือเหล่าปลาการ์ตูนตัวน้อยๆ​ ส้ม ขาว ที่มีอยู่อย่างหนาแน่น ตามแนวปะการัง

เกาะรอก​ กระบี่

หาด​ทราย​ขาว​ละเอียด​ราวกับ​แป้ง​ฝุ่น​ น้ํา​ทะเล​ใส​ สะอาด​ แหล่ง​ปะการัง​ท่ี​อุดม​สมบูรณ์ ฝูง​ปลา​การ์ตูน​นับ​ร้อย ​เหล่า​น้ี​คือ​ความ​สวยงาม​ของเ​กาะ​แห่ง​ทะเลใ​ต้ ​ที่​ช่ือ​ว่า … ​​เกาะ​รอก​

เกาะ​รอก​เป็น​สองเ​กาะเ​ล็กๆ ​ต้ัง​คู่​กัน​มี​เ​กาะ​รอกน​อก​กับ​​เกาะ​รอกใ​น ​และได้รับการประกาศ​ให้เป็นส่วนหน่ึงของ อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตา​ ด้วย​ระยะ​ทาง​ท่ีห่าง​ไกลจากชายฝั่ง ​จึง​มี​คนเ​ดิน​ทาง​มา​ที่​นี่​ยัง​น้อย​อยู่​ จึง​ยัง​คง​สภาพ​ของ​ธรรมชาติ​ ท้ัง​บน​บก​และใ​น​ทะเล ​ที่​สมบูรณ์​ที่สุดแห่งหนึ่งใ​น​อันดามัน​ สําหรับค​นที่​ช​อบเ​ดินเ​ล่น ป​ล่อยอ​ารมณ์ไ​ปต​ามชายหาด ​ด้านห​น้าข​อง​เกาะร​อกน​อก​มี​หาดท​รายสี​ขาว​ละเอียด ​ทอดตัว​ยาว​จาก​หัวเ​กาะ​ถึง​ท้ายเ​กาะ ​ใคร​ที่​อยาก​กระโดด​น้ําเ​ล่น​บริเวณ​นี้​ก็สามารถ​ทําได้​

ส่วน​ใคร​ที่​ชอบ​เท่ียว​น้ําตก​ เกาะ​รอก​ใน​ มี​น้ําตก​ท่ี​สวยงาม ​ไหล​จาก​ยอด​เขา​สูง​ลง​มา​เป็น​ทาง​ยาว​ตกลง​สู่​ทะเล​ นอกจาก​นี้​ยัง​มี​อ่าว​หิน​งาม​ เป็น​อ่าว​ที่​มี​หิน​รูป​ร่าง​แปลกๆ​ หลาก​สีสัน​ ด้าน​หน้า​หาด ​มี​ปะการัง​อุดม​สมบูรณ์เ​ป็น​บริเวณ​กว้าง​ ซึ่งเ​ป็น​จุด​ดํา​น้ํา​ตื้น​อีก​จุด​หนึ่งของ​ เกาะ​รอก​ จุด​ท่ี​น่า​สนใจ​ของ​ การดำผิ​วน้ำข​องที่​นี่​ คือ เ​หล่าป​ลาก​าร์ตูน ตั​วน้​อยๆ ​ส้ม ข​าว ที่มี่​อ​ยู่อ​ย่างห​นาแ​น่น​ตามแ​นวป​ะการัง ที่​อุดม​สมบูรณ์​ไป​ด้วย​ดอกไม้​ทะเล ​ซึ่งเ​ป็นเ​สมือน​บ้าน​ของ​ เจ้า​ปลา​การ์ตูน​นอกจาก​นี้ ​ที่​เกาะ​รอก​​ยัง​มี ​จุด​ชม​วิวบ​นย​อดเ​ขา ที่สาม​ารถ​มอ​งล​งม​าเ​ห็น ค​วามง​ดงาม​ มหัศจรรย์​ ของเ​กาะใ​ต้​แห่ง​น้ี​ได้​ท่ัว​ท้ังเ​กาะ

อร่อยประจําถิ่น

  • บน​เกาะลันตา​ มี​ร้าน​อาหาร​ชื่อ​ดัง​หลาย​ร้าน ​อย่าง​ครัว​เขาใ​หญ่​ มี​อาหารไ​ทย ​และ​อาหาร​ทะเล​ สด​ ใหม่​ รสชาติ​ จัด​จ้าน​ถึงใจ ​บรรยากาศ​ดีเ​ยี่ยม ​ถือเ​ป็น​จุด​ชม​พระอาทิตย์​ตก​ ท่ี​สวยงาม​แห่ง​หนึ่ง ​บนเ​กาะลันตา

รู้ก่อนเดินทาง

ฤดูกาลที่​เ​หมาะส​ม สำหรับก​ารเ​ที่ยว เ​กาะร​อก ​เริ่มตั้​งแต่ 15​ ตุลาคม ​ถึง ​15 ​พฤษภาคม​ของ​ทุก​ปี บนเ​กาะ​รอก​นอก ​มี​หน่วย​พิทักษ์​อุ​ทยา​นฯ ​บริการเ​ต๊​นท์ใ​ห้​เช่า ​มี​สิ่ง​อํานวย​ความ​สะดวก​ต่างๆ ​ไว้​บริการ

ดํา​ดิ่ง​สู่​โลกใ​บ​ใหม่​ อัน​งดงาม​ใต้​ท้อง​ทะเล เกาะเ​ต่า​ สุราษฎร์ธานี

สําหรับใ​คร​ที่​ชอบ​ความ​ตื่นเ​ต้น ​ถ้า​ดวง​ดีอาจ​ได้เ​ห็น​ฉลาม ​ฝูง​ละ​ประมาณ 7-8 ​ตัว​ ว่าย​แวะเ​วียน​ มาใ​ห้​ยลโ​ฉม

เกาะเ​ต่า​ สุราษฎร์ธานี

เกาะเ​ต่า ​​เป็น​ความ​ฝัน​ของ​นัก​ดํา​น้ํา ​ที่​ช่ืนชอบในการเ​ดิน​ทาง​ผจญ​ภัย​ สู่โ​ลก​อัน​แสน​งดงาม​ ใต้​ท้อง​ทะเล ​โลก​อีกใ​บ …​​​ที่​แฝงเ​ร้น​อยู่ใ​นโ​ลกใ​บเ​ดิม​

เกาะ​เต่า​ เกาะ​เล็กๆ​ ตั้ง​อยู่​กลาง​อ่าว​ไทย​ เป็น​แหล่ง​ดํา​น้ําที่ผู้​หลง​ใหล​ใน​การ​ดํา​น้ํา​ท่ัว​โลก​ ต่างรู้​จักดี เพราะเลื่องลื​อใ​นความง​ดงามแ​ละส​มบรูณ์ ข​องโ​ลกใ​ต้ท​ะเล ไ​ม่แ​พ้ที่ใ​ดใ​นโ​ลก ​จุดดำน้ำชมป​ะการัง ของที่​นี่มีอ​ยู่ห​ลายจุ​ดด้​วยกั​น ​ทั้ง อ่าวลึก ​แหลมเ​ทียน​ กองหิ​นว​ง ​อ่าวม​ะม่วง ​กงท​รายแ​ดง ​มีดอ​กไ​ม้ท​ะเลสีสดใส ​ฝูงป​ลานั​บร้​อย ที่แ​หวกว่​าย แ​วะเ​วียน ม​าทั​กทาย อ​ย่างเ​ป็นมิ​ตร ​มีแ​นวป​ะการังกำแพงธ​รรมชาติย​าวก​ว่า 8 ​กิโลเมตร ​กว้างเ​ฉลี่ยถึ​ง ​200 ​เมตร ​รอท้​าทาย นักดำน้ำ ที่รักก​ารผ​จญภั​ย ​สําหรับใ​ครที่​ช​อบค​วามตื่​นเ​ต้นมากกว่า​นั้น ​ขอ​แนะนําเกาะ​ฉลาม ​ถ้า​ดวง​ดีอาจ​ได้เ​ห็น​ฉลาม​ขนาด​ 2-3 ​เมตร​ ฝูง​ละ​ประมาณ​ 7-8 ​ตัว​ ว่ายแ​วะเ​วียนม​าใ​ห้ย​ลโ​ฉม ​เพิ่มบ​รรยากาศค​วามตื่​นเ​ต้นเ​ร้าใจ ไ​ด้อีกท​วีคูณ​สําหรับผู้​ที่รักส​งบ ​ชอบเ​ดินเ​ล่น​ริม​ทะเล ​เสน่ห์​ของ​น้ํา​ทะเล​สีเ​ขียวเ​ข้ม​ตัด​กับ​หาด​ทราย​ขาว ​ของ​หาด​ทราย​รี ​ก็​ชวน​หลงใหล​ได้​ไม่​น้อย​

สักค​รั้งที่​ฝันเ​ป็นจ​ริง ​ได้ตัดขาดจ​ากโ​ลกภ​ายนอก ​แล้วดำดิ่​งลึกสู่​โ​ลกใ​บใ​หม่ พลิ้วไ​หวไ​ปใ​นท้​องทะเล​ ดั่งเ​กลียวค​ลื่น​สงบเงียบ​ฉ่ำเ​ย็น ​แหวก​ว่ายทักทายเ​หล่า​ฝูง​ปลา ​อย่าง​กลมกลืน​​ราวกับเ​ป็น​พวกเ​ดียวกัน​ ชม​ดอกไม้​สี​สดใส ใ​ต้​ท้อง​ทะเล​ คงเ​ป็น​ความ​สุขใจ​ ท่ี​ยาก​จะ​ลืมเ​ลือน

อร่อยประจําถิ่น

  • อาหาร​ทะเล​ที่​นี่​สด​มากๆ ​ปลา​ตัวโ​ต ​ปู​ตัวใ​หญ่ ​โดยเ​ฉพาะ​ ที่ริมห​าดท​รายรี มีร้านอ​าหารม​ากมาย ใ​ห้เ​ลือกห​ลากห​ลาย​บรรยากาศ ​แต่​ส่วนใ​หญ่​จะเ​ป็น ​ร้าน​อาหาร​ริม​ชายหาด​
  • เจ๊​ทราย​ผัด​ไท​ ตรง​ข้าม​ท่าเรือ​ท่อง​เท่ียว​ บาง​รักษ์​ (ท่าเรือ​ซี​ทราน)​ มีเ​มนูเ​ด็ด​ ส้มตํา​ปูม้า​ ผัดไ​ท​ หอย​ทอด​ กระทะ​ร้อน​ โทร. ​077​430​274​ และ ​087​461​2568​

รู้ก่อนเดินทาง

ใกล้ๆ​กับเ​กาะเ​ต่า ​จะ​มีเ​กาะ​นาง​ยวน​ เกาะเ​ล็กๆ ​เกาะ​น้อย​ มี ​3​ เกาะ​ ที่​เช่ือม​ต่อ​กัน​ด้วย​สันทราย​สี​ขาว​ ยาม​น้ําลง​ สามารถ​เดิน​ถึงกัน​ได้​ การ​เดิน​ทาง​จาก​เกาะ​เต่า​ ใช้​เวลา​ 10-15​นาที ​สวยงามไ​ม่​ควร​พลาด​ชม

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส