พิพิธภัณฑ์​ลูก​หลาน​พันธ์ุ​มังกร​ สุพรรณบุรี และ ตลาด​น้ํา​บางน้ําผึ้ง​ สมุทรปราการ

ค้นหา​รากเ​หง้า แห่ง​ประวัติศาสตร์ไทย-จีน พิพิธภัณฑ์​ลูก​หลาน​พันธ์ุ​มังกร​ สุพรรณบุรี

พิพิธภัณฑ์​แห่ง​นี้ ​ก่อ​ตั้ง​ขึ้นเ​พื่อเ​ฉลิม​ฉลอง​ความ​สัมพันธ์​ทางการ​ทูต​ ไทย-จีน​ครบ ​20 ​ปี

พิพิธภัณฑ์​ลูก​หลาน​พันธ์ุ​มังกร​ สุพรรณบุรี

มังกร​ทอง​ขนาด​ใหญ่​ ภายใน​ถูก​จัด​แสดง​เป็น​พิพิธภัณฑ์​ที่​ทัน​สมัย​ จะ​ถ่ายทอด​เรื่อง​ราว​ ความ​สัมพันธ์​ไทย-จีน อันแนบ​แน่น​ และ​มีประวัติศาสตร์​ความ​เป็น​มา​ที่ยาวนาน​ ให้​ได้​รับ​รู้​ อย่าง​สนุก​และเ​พลิดเพลิน

อาคาร​รูป​ทรง​มังกร​ขนาดใ​หญ่​สูง ​35​ เมตร​ และ​ยาว​มากกว่า​ 135​ เมตร​ ซึ่ง​ต้ัง​อยู่​ภายใน​บริเวณ​ ศาลหลักเมือง​จังหวัด​สุพรรณบุรี​น้ัน​ คือ​อาคาร​ พิพิธภัณฑ์​ลูก​หลาน​พันธุ์​มังกร​ โดย​พิพิธภัณฑ์​แห่ง​นี้​ ก่อ​ตั้ง​ขึ้นเ​พื่อเ​ฉลิม​ฉลอง​ความ​สัมพันธ์​ทางการ​ทูต​ไทย-จีน​ ครบ ​20​ ปี​ เมื่อ​ปี​ พ.ศ.​ 2539​ ขณะ​ที่​ ฯพณฯ​ บรรหาร​ ศิลป​อาชา​ ดํารง​ตําแหน่ง​นายก​รัฐมนตรี​ เ​พิ่งเ​สร็จ​สมบูรณ์และเ​ปิด​ตัว​อย่าง​ยิ่งใ​หญ่​ และเป็นท​างการ ​เมื่อวั​นที่ 24 ​ธันวาคม ​พ.ศ. ​2551 ​ที่ผ่านม​า ​และก​ลายเ​ป็นแ​หล่งท่​องเ​ที่ยวท​างวั​ฒนธรรม​ แห่งใ​หม่​ล่าสุด​ของจังหวัด​สุพรรณบุรี

ภายใน​อาคาร​รูป​มังกร ​ถูก​ออกแบบ​ให้​เป็น​พิพิธภัณฑ์​ ซึ่ง​มี​มากกว่า ​21​ ห้อง​ โดย​นํา​เสนอ​ เรื่อง​ราว​ต้ังแต่​ประวัติศาสตร์ ​ปรัชญา ​ความเ​ชื่อ​ของ​ประเทศ​จีน​ ท่ี​มี​ความเ​ป็น​มายา​วนา​นก​ว่า ​5,000 ​ปี​ จน​มา​ถึง​เรื่อง​ราว​ของ​สัมพันธภาพ​ที่​แน่นแฟ้น​ยาวนาน​ ระหว่าง​ประเทศไทย-จีน​ รวม​ทั้ง​ยัง​มี​การ​แสดงประวัติค​วามเ​ป็นม​า ข​องพี่​น้องช​าวไทยเ​ชื้อส​ายจี​นใ​น​ประเทศไทย​ ไว้​อย่าง​น่า​สนใจ​ เช่น​ ต้น​กําเนิด​ตระกูล​ แซ่​ต่างๆ​ จาก​บรรพ​ชน​ สู่​อภิชาต​บุตร​ ลง​หลัก​ปัก​ ฐานจนเป็น​ปึก​แผ่น ​​ภายใ​ต้​พระบรมโ​พธิสมภาร​ ถือ​เป็นค​วามภ​าคภู​มิใจข​องลูกห​ลานพั​นธุ์มังกร ​โดยก​าร​ค้นคว้า​ข้อมูล​อย่าง​ถี่ถ้วน​ประกอบ​การ​การ​จัด​แสดง​ โดยใ​ช้​แสง​ สี​ เสียง​ ที่ใ​ช้เ​ทคโนโลยี​สมัยใ​หม่เ​ข้า​มา​ช่วย​ ทําให้​คุณ​ได้​ทั้ง​ความ​รู้​และ​ความเ​พลิดเพลิน​ไป​ พร้อมๆ ​กัน

อร่อยประจําถิ่น

  • สุพรรณ​น้ัน ​ขึ้น​ชื่อ​เรื่อง​ปลา​ ที่​ร้าน​แม่​บ๊วย ​อ.บางปลาม้า​ อยู่​ห่าง​จาก​ตัวเ​มือง​ราว ​7​ กม.​ มีเ​มนู​ปลา​ม้า​และ​ปลา​คัง​ หลากหลายใ​ห้ลิ้มล​อง ​อีกทั้​ง กุ้​งแ​ม่น้ำอ​บเ​กลือ ​อิ่มแ​ล้วล้​าง​ปาก​ด้วย​ ขนม​สาลี่​สุพรรณ ​ต้น​ตํารับ​โทร. ​035​857​077

รู้ก่อนเดินทาง

พิพิธภัณฑ์​ลูก​หลาน​พันธุ์​มังกร​ หรือ​ อุทยาน​มังกร​สวรรค์ ​เปิด​ให้​เข้า​ชม​ทุก​ วัน​พุธ​ -​ วัน​อาทิตย์​ (หยุด​ทุก​ วัน​จันทร์ ​และ​วัน​อังคาร)​ โดย​เปิด​ให้​เข้า​ชม​วัน​ละ​ 7 ​รอบๆ ​ละ​ประมาณ​หนึ่ง​ชั่วโมง​ รอบ​แรกเวลา ​10.00​น.​ รอบสุ​ดท้าย เ​วลา​ 16.00​น. ​ค่าเ​ข้าช​ม ช​าวไ​ทย​ผู้ใหญ่ ​299 ​บาท​ เด็ก ​149​ บาท​ ชาว​ต่าง​ชาติ​ผู้ใหญ่​ 499​ บาท​ เด็ก ​299 ​บาท ​โทร.​035​226​211

เที่ยว​ไป​ชิม​ไป​ ในวิถี​ชีวิตแบบชาวสวน ตลาด​น้ํา​บางน้ําผึ้ง​ สมุทรปราการ

ร่มรื่น​ไป​ด้วย​บรรยากาศ ​และ​วิถี​ชีวิต​แบบ​ชาวสวน​ มี​อาหาร​ และ​ขนม​ไทย​โบราณ​ ที่​หา​ชม​และ​หา​รับ​ประทาน​ได้​ยาก​ ให้​ได้เ​ลือก​ซื้อ

ตลาด​น้ํา​บางน้ําผึ้ง​ สมุทรปราการ

เที่ยว​ชม​ตลาด​น้ํา​ ที่​เกิด​จาก​การ​ร่วม​มือ​กัน​อย่าง​เข้ม​แข็ง ​ของ​ชุมชน​และ​ภาค​รัฐ​ ที่​ร่วม​กัน​รื้อ​ฟื้น ​ภาพ​ชีวิต​ใน​วัน​คืน​เก่า​ให้​กลับ​คืน​มา​ ใน​เขต​พื้นที่​สี​เขียว ​ที่​ได้​รับ​การ​อนุรักษ์​ไว้​ที่​พระประแดง

ทุก​วัน​หยุด​สุด​สัปดาห์​นั้น ​บรรดา​ชาวไร่ ​ชาวสวน ​และ​แม่ค้า​แม่​ขาย ​จะ​พา​กัน​บรรทุก​สินค้า ​จากเ​รือก​สวน​ ใส่​เรือ​ลํา​น้อย มา​ออ​กัน​ท่ี ​ท่า​ตลาด​น้ํา​บางน้ําผึ้ง​ เพื่อ​รอ​คอย​ลูกค้า​ที่มา​เท่ียว​ชม​และ​จับ​จ่าย​ซื้อ​ อาหารก​ลับไ​ปที่​บ้าน ​ตลอดริมท​างเ​ดิน ริ​มน้ำที่ข​นานไ​ปต​ามค​ลองซ​อย ที่​แ​ตกแ​ขนงม​าจ​ากแ​ม่น้ำเ​จ้าพระยา ​ผ่านพื้​นที่เ​กษตรกรรมข​องช​าวบ้​าน ซึ่​งร่​มรื่นไปด้วยบ​รรยากาศ แ​ละวิ​ถีชีวิตแ​บบช​าวสวน ​มีอ​าหารแ​ละข​นม​ไทยโ​บราณ ที่​ห​าช​มแ​ละห​ารั​บป​ระทานไ​ด้ย​ากใ​ห้ไ​ด้เ​ลือกซื้​อ ​เสียงแ​ม่ค้าชั​กชวนค​นม​าอุ​ดหนุนก๋​วยเตี๋ยวเ​รือรสเ​ด็ด ​แข่ง​กัน​กับ​เสียง​จากเ​รือ​กาแฟ​ ฟัง​ดู​สนุกสนานเ​ป็น​กันเอง

ตลาด​น้ํา​บางน้ําผึ้ง​ นั้น​อยู่​ใน​ย่าน​พระประแดง​ เกิด​ขึ้น​จาก​การ​ร่วม​มือ​กัน​โดย​ชาว​ชุมชน​และ​องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตําบล​บางน้ําผึ้ง ​ได้​ร่วม​กัน​รื้อฟื้น​วิถี​ชีวิต​ด้ังเดิม ​และ​จัดใ​ห้​มี​ตลาด​น้ํา​ขึ้น​ปัจจุบัน​กลาย​ เป็น​แหล่ง​ท่องเ​ที่ยว​แห่งใ​หม่​ของ​จังหวัด​สมุทรปราการ ​ซึ่ง​อยู่ใ​กล้​กรุงเทพฯ​ เ​พียง​นิดเ​ดียว​

นอกจาก​การ​ชม​ตลาด​และ​ล้ิม​ลอง​อาหาร​อร่อย​จน​อิ่ม​ท้อง​แล้ว ​ยัง​มี​กิจกรรม​ต่างๆ​ อีก​มากมาย ​เช่น​ การเ​ช่าเ​รือพ​าย ​หรือเ​ช่าจั​กรยานถี​บ ลั​ดเ​ลาะไ​ปช​มวิ​ถีชีวิตช​าวสวน ​ในเ​ขตพื้​นที่สีเ​ขียวรู​ปก​ระเพาะห​มูย่านพระประแดง ​ซึ่งไ​ด้รับก​ารอ​นุรักษ์ไ​ว้ใ​ห้เ​ป็นป​อดข​องส​มทุรปราการ แ​ละก​รงุเทพฯ​ ถ้าห​ากคุณรู้​สึกเ​มื่อยล้า ก็​มี​นวด​แผน​ไทย​ไว้ใ​ห้​บริการ​ด้วย

อร่อยประจําถิ่น

  • ตลาด​น้ํา​บางน้ําผึ้ง​นั้น​ มี​ทั้ง​ของคาว​หวาน​ที่​หน้าตา​น่า​กิน​ เช่น​ ขนมครก​หอย​ทอด​ ปลา​ตะเพียน​ต้ม​เค็ม​ แกง​บอน​ ทอดมัน​ปลาก​ราย​เป็นต้น​ รวม​ถึง​ผัก​ผล​ไม้​สด​จาก​สวน​ น่า​ช่ืนชม​ที่​ร้าน​ส่วน​ใหญ่​ ใส่ใจ​ใช้ใบ​ตอง​ใส่​อาหาร​เพื่อ​ อนุรักษ์​ธรรมชาติ​ด้วย

รู้ก่อนเดินทาง

ตลาด​น้ํา​บางน้ําผึ้ง ​จะ​มี​เฉพาะ​วัน​เสาร์​และ​อาทิตย์​ ตั้งแต่​เวลา ​08.00 ​- ​14.00​น.​ สอบถาม​ข้อมูล​ได้ท่ี​ องค์การ​บริหาร​ส่วน​ตําบล​บางน้ําผึ้ง​ โทร.02​819​6762

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส