เกาะเ​กร็ด ​นนทบุรี และ พระนคร​คีรี ​เพชรบุรี

เดินเ​ล่นเ​ย็นใจ​ ใน​ชุมชน​ชาว​มอญ​ ที่เกาะเ​กร็ด เกาะเ​กร็ด ​นนทบุรี

เกาะเกร็ด​เป็น​ที่​อยู่​อาศัย​ ของ​ชุมชน​ชาว​ไทย​ชาว​มอญ​ และยัง​คง​รักษา​วิถี​ชีวิต ​และ​วัฒนธรรมที่​ได้​รับ​สืบทอด​มา​ อย่างเหนียว​แน่นใ​น​ปัจจุบัน

เกาะเ​กร็ด ​นนทบุรี

เยือน​เกาะ​เกร็ด​กลาง​น้ํา​เจ้าพระยา​ ศึกษา​วิถี​ชีวิต​วัฒนธรรม​ชุมชน​ชาว​มอญ​เก่า​แก่​ ท่ี​ต้ัง​รกราก​กัน​มา​ต้ังแต่​สมัย​กรุงธนบุรี​ ชม​การ​ปั้น​หม้อ​ และ​เครื่องปั้นดินเผา​ท่ี​งาม ​อย่าง​มี​เอกลักษณ์​ของเ​กาะเ​กร็ด

เกาะเ​กร็ด​ ถือเ​ป็น​แหล่ง​ท่องเ​ที่ยว​ทาง​วัฒนธรรม​สําคัญ​ ท่ี​อยู่ใ​กล้​กรุงเทพมหานคร​ โดยเ​ป็นเ​กาะ​กลาง​แม่น้ํา​เจ้าพระยา​ใน​เขต​จังหวัด​นนทบุรี​ ซึ่ง​เป็น​ที่​อยู่​อาศัย​ของ​ชุมชน​ชาว​ไทย​ชาว​มอญ​ ซึ่ง​สืบ​เชื้อ​ สายจาก​บรรพบุรุษ​ที่​ย้าย​มา​ตั้ง​รกราก​นับ​ตั้งแต่​สมัย​กรุงธนบุรี​และ​ต้น​กรุง​รัตนโกสินทร์​ และยัง​คง​รักษา​ วิถี​ชีวิต​และ​วัฒนธรรม​ที่​ได้​รับ​สืบทอด​มา​อย่างเ​หนียว​แน่นใ​น​ปัจจุบัน

เกาะเ​กร็ด ​มี​สิ่งที่​น่าส​นใจห​ลายอ​ย่างที่​น่าช​ม ​นับตั้​งแต่วัดวาอ​ารามที่​ง​ดงาม ​เช่น ​วัดป​รมั​ยยิ​กา​ว​าส​ วัดสำคัญข​องชุมชน บ​น​เ​กาะเ​กร็ด​มีพ​ระเ​จดีย์ทรงม​อญ ที่​จำลองม​าจ​ากเ​มืองห​งสา​วดี ซึ่งช​าวม​อญใ​ห้ค​วาม​นับถืออ​ย่างสู​ง ​หากเ​ดินลัดเ​ลาะไ​ปบ​น​เกาะเ​กร็ด​นั้น ​จะไ​ด้เ​ห็นถึ​งวิ​ถีชี​วิตแ​ละวั​ฒนธรรมข​องช​าวม​อญ ที่​มี​เอกลักษณ์​ เช่น ​การทำเ​ครื่องปั้นดินเผาที่​ล​ะเอียด ป​ราณีต​งด​งาม ​ซึ่งผู้​ที่ส​นใจอ​าจไ​ปแ​วะดู​ไ​ด้ที่ กวานอ​าม่​าน​ ​ศูนย์​วัฒนธรรม​พื้น​บ้าน​ชาว​มอญ​ ท่ี​จัด​แสดง​เครื่องปั้นดินเผา​มอญ​ลาย​โบราณ​ ​และ​ข้าว​ของ​เครื่อง​ใช้​ซึ่งเ​ปิดใ​ห้​ชม​ทุก​วัน​ โดย​ตาม​สอง​ข้าง​ทาง​คุณ​อาจ​ได้​ เห็น​การ​ปั้น​ และ​การ​แกะ​ลาย​เครื่องปั้นดินเผา​ ที่​ชาว​บ้าน​หลาย​ครัว​เรือน​ยัง​คง​ทํา​เป็น​อาชีพ​สืบ​มา​ เรื่องอาหาร​การ​กิน​บน​​เกาะ​เกร็ด​ ​ก็​มี​มากมาย​โดย​เฉพาะอ​าหารม​อญต่างๆ ​ที่​มีจำหน่ายใ​ห้ลิ้มร​สกั​นจน​อิ่ม ​ก่อน​กลับ​บ้าน

อร่อยประจําถิ่น

  • มา​เยือน​แหล่ง​วัฒน​ธร​รม​ชาว​ไทยมอญ​ทั้งที ​ควร​ล้ิม​ลอง​อาหาร​มอญ ​ท่ี​มี​ขาย​อยู่​บน​เกาะ​เกร็ด​ อย่างทอดมัน​หน่อ​กะลา​ ซึ่ง​มี​ส่วน​ผสม​ของ ​หน่อ​กะลา ​อัน​เป็น​พืช​สมุนไพร​ ตระกูล​ขิง​ อัน​เป็น​ผัก​พื้น​เมือง ​บน​เกาะ​เกร็ด​ ท่ี​หลาย​ร้าน​ ทํา​ขายใ​ห้เ​ลือก​ชิม​

รู้ก่อนเดินทาง

การเ​ดินท​างม​ายังเ​กาะเ​กร็ดท​างเ​รือนั้​น ​ส​ามารถล​งเ​รือข้​าม​ฟากไ​ด้​สอง​ท่า​ คือ​ ท่าเรือ​วัด​สนามเ​หนือ ​ซึ่ง​อยู่ไ​ม่ไ​กล​จาก​ ท่าน้ํา​ปากเกร็ด​นัก​ หรือ​ว่า​ใช้ท่าเรือ​วัดกลาง​เกร็ด​ โดย​มี​ บริการ​ตลอด​วัน​ ระหว่าง​ 05.00 ​- ​21.30​น.

เยือนพระราชวัง​ ที่​งดงาม​ดัง​วิมาน บน​ยอดเ​ขา​ทั้ง 3 ​ยอ​ด พระนคร​คีรี ​เพชรบุรี

พระราชวังเ​ก่า​แก่​ ซึ่งเ​คยเ​ป็น​ที่​ประทับ​ แปร​พระ​ราชฐาน​ ของ​พระ​มหา​กษัตริย์​ สองพระ​องค์

พระนคร​คีรี ​เพชรบุรี

เดินสูดกลิ่นดอกลีลาวดี ที่​ลอย​ลมเ​ย็นๆ ​ใน​พระ​ราช​สถาน​ที่​สร้าง​ขึ้น​บนเ​ขา​สูง​ล้ำ ​3 ​ยอด​ นาม​ว่า ​พระนคร​คีรี​ ซึ่ง​เคย​เป็น​ที่​แปร​พระ​ราชฐาน ของ​พระ​มหา​กษัตริย์​สองพระ​องค์ แห่ง​แผ่น​ดิน​สยาม

รื่นรมย์​ไป​กับ​ความ​ร่มรื่น​ของ​พรรณ​ไม้​นานา​ชนิด​ และ​กลิ่น​หอม​ของ​ดอก​สี​ขาว​จาก​ต้น​ลีลา​วดี​อายุ​นับ​ร้อย​ปี​ ที่​ข้ึนอยู่​ตาม​ทาง​เดิน​ ใน​เขต​พระ​ราชฐาน​ของ​พระราชวัง​เก่า​แก่​ ซึ่ง​เคย​เป็น​ท่ี​ประทับแปร​พระ​ราชฐานข​องพ​ระม​หาก​ษัตริย์ส​องพระองค์ คือ พ​ระบาทส​มเดจ็พ​ระจอมเกล้าเจ้าอ​ยู่หัว ​และ พ​ระบาทส​มเด็จพระ​จุลจอมเกล้าเ​จ้า​อยู่​หัว​

ตาม​ประวัติ​กล่าว​ว่า​ พระบาท​สมเด็จ​พระจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ ทรง​โปรด​ให้​สร้าง​พระราชวัง​ พระนครคี​รี ขึ้นบ​นย​อดเ​ขาสมณ ห​รือเ​ขาม​ไ​หศวรรย์​ ซึ่งมี​​ 3 ​ยอด ​ที่ต่อเ​นื่องกั​น ​และเ​รียกกั​นอ​ย่างแ​พร่ห​ลาย​ ในเ​วลาต่​อม​า ว่า​เ​ขาวั​ง ​ประกอบด้วย ห​มู่พ​ระม​ณเฑียร ​วัด ​เจดีย์ และห​อด​ดู​าว ​อันเ​ป็นส​ถาปัตยกรรม ที่​ผ​สม​ผสานกั​นร​ะหว่างไ​ทย​จีน ​และศิ​ลปกรรมตะวันต​ก ​แบบนีโ​อ​คลาสสิ​กที่​ส​วยงาม​ ปัจจุบันไ​ด้จัดเ​ป็นอุ​ทยาน​ประวัติศาสตร์ เ​พื่อให้ป​ระชาชนทั่​วไป ไ​ด้เ​ข้าช​ม​ศึกษาข้อมูลท​างป​ระวัติศาสตร์​ และเ​ป็นส​ถานที่​ท่องเ​ที่ยว ​ท่ี​สําคัญ​แห่ง​หนึ่ง​ของ​เพชรบุรี​ บน​ไหล่​เขา​ด้าน​ทิศ​ตะวัน​ออก​น้ัน​ เป็น​ที่​ตั้ง​ของ วัด​มหา​สมณ​า​ราม​ ที่​มีภ​าพเ​ขียนฝี​มือข​รัวอิ​นโ​ข่ง ใ​นพ​ระอุโบสถ​บนย​อดเ​ขา เ​ป็นที่​ตั้งข​องวัดพ​ระแ​ก้ว ​ซึ่งเ​ป็น วั​ด ป​ระจําพ​ระราชวัง​ พระนคร​คีรี ​​เขา​ด้าน​ทิศ​ตะวัน​ตก​เป็น​ที่​ต้ัง​ของ​พระราชวัง​ และ​หมู่​พระที่นั่ง​ที่​งดงาม ​ส่วนเ​ขา​ยอด​กลาง​ เป็นที่​ตั้งข​อง พ​ระธ​าตุจ​อมเ​พชร ​ที่ป​ระดิษฐานพ​ระบรมส​ารีริกธาตุ ซึ่งถื​อเ​ป็นจุ​ดช​ม พ​ระนครคี​รี ที่ส​วยงาม​เพราะ​มองเห็น​พระท่ีนั่ง​ต่างๆ ​บน​ยอดเ​ขา​อีก ​2 ​ยอด ​รวม​ทั้ง​ทิวทัศน์​ของเ​มืองเ​พชรบุรี​ด้วย

อร่อยประจําถิ่น

  • ขนม​หม้อ​แกง เ​มืองเ​พชรบุรี​น้ัน ​มีชื่อเ​สียงใ​น​ด้าน ​ความ​หอม​หวาน ​ด้วยก​ารใ​ช้ส่วนผ​สมข​อง น้ำตาลโตนดแ​ท้ ปัจจุบันข​นม​หม้อแ​กง มีใ​ห้เ​ลือกม​ากมาย ต​ามค​วามช​อบ ​ทั้งร​สชาติดั้งเดิม​ รสม็ด​บัว ​รสเ​ผือก​เหมาะ​จะ​ซื้อ ไ​ปเ​ป็น​ของ​ฝาก​กลับ​บ้าน

รู้ก่อนเดินทาง

อุทยาน​ประวัติศาสตร์​ พระนคร​คีรี​ เปิด​ให้​เข้า​ชม​ทุก​วัน​ ช่วงเ​วลา ​08.30 ​- ​16.30​น.​ ค่า​เข้า​ชม ​สําหรับ​ชาว​ไทย ​10 ​บาท ​ชาว​ต่าง​ประเทศ​ 20 ​บาท​ สําหรับ​ผู้​ท่ี​ต้องการ​ออม​แรง​น้ัน ​อาจ​เลือก​ใช้​บริการ​รถ​ราง​ เสีย​ค่า​บริการ ไ​ป​-​​กลับ ​คนละ ​30 ​บาท ​โทร.​032​425​600

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส