วัด​พระ​นอน​จักร​สีห์วรวิหาร ​สิงห์บุรี และ วัด​ป่าเ​ล​ไลยก์​วรวิหาร สุพรรณบุรี

ขอ​พร​พระ​นอน​จักร​สีห์​ ให้เ​กิด​แต่​สิ่ง​ที่​ดีใ​น​ชีวิต วัด​พระ​นอน​จักร​สีห์วรวิหาร ​สิงห์บุรี

เชื่อ​กันว่า​ คํา​อธิษฐาน​จะเ​ป็น​จริง​ หาก​ดอก​สาละ​นั้น​ ร่วง​หล่น​ลง​มา​ตรงเ​บื้อง​หน้า

วัด​พระ​นอน​จักร​สีห์วรวิหาร ​สิงห์บุรี

ทําบุญ​ปิด​ทอง ​พระพุทธ​รูป​ปาง​ไสยาสน์ ​ที่​ยาว​ที่สุดใ​น​ประเทศ​ที่​ วัด​พระ​นอน​จักร​สีห์​วรวิหาร​ ชม​ต้น​สาละ​ลังกา​ต้นใ​หญ่​ ท่ีเ​ชื่อ​กัน​ว่า​คํา​อธิษฐาน​จะเ​ป็น​จริง​ หาก​ดอก​สาละ​นั้น​ร่วง​หล่น​ลง​ มา​ตรงเ​บื้อง​หน้า

หาก​ได้​มา​วัด​พระ​นอน​จักร​สีห์ จะ​ต้องตะลึง​ใน​ความ​งาม​และ​ความ​ยิ่ง​ใหญ่​ ของ​พระพุทธ​รูป​ปูน​ปั้น​ ปิดท​องป​างไ​สยา​ส​น์หรือที่​เ​รียกกันว่า ปางป​ราบอ​สุรินทร​าหู ที่มีค​วามย​าวจ​าก พ​ระเ​มาลีจ​นป​ลายพ​ระบาท​ ถึง ​47.4 ​เมตร​

กล่าว​กัน​ว่า ​องค์​พระ​นอน​จักร​สีห์​ ได้​รับ​การ​สร้าง​ขึ้น​ใน​สมัย​กรุง​ศรีอยุธยา​ และ​ได้​รับ​การ​ทํานุ​บํารุง​ เรื่อย​มา​หลาย​ยุค​สมัย​ ซึ่ง​ครั้ง​หนึ่ง ​พระบาท​สมเด็จ​พระ​จุลจอมเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว​ รัชกาลที่​ 5​ เคย​เสด็จ​ พระราชดําเนิน​ มาท​รง​สัก​กา​ระ​และ​พระราชทานเ​งิน​บูรณะ​ พระ​นอน​จักร​สีห์​ ด้วย​พระองค์เ​อง​

องค์​พระ​นอน​จักร​สีห์​นั้น ​เป็น​ที่​เคารพ​บูชา​ของ​ชาว​สิงห์บุรี ​และ​ชาว​ไทย​ทั่ว​สารทิศ​ ซึ่ง​พา​กัน​มา​ สักก​าร​ะกั​นไ​ม่ข​าดส​าย​ด้วยศ​รัทธาใ​นค​วามศั​กดิ์สิทธิ์ และเ​ชื่อกั​นว่​า ผู้​ที่ไ​ด้ม​าปิ​ดท​องบูชาอ​งค์พ​ระน​อนแ​ล้ว ​จะเ​กิด​ความเ​ป็น​สิริ​มงคล​แห่ง​ชีวิต​ นอกจากนี้ ใ​นบ​ริเวณวั​ดพ​ระน​อนจั​กรสีห์ว​รวิหาร​

ยัง​มี​ต้น​สาละ​ลังกา​ต้น​ใหญ่​ อัน​เป็นต้น​ไม้​สําคัญ​ ​ใน​พุทธ​ประวัติ​ที่​ผลิ​ดอก​บาน​สะพรั่ง​สวยงาม​อยู่​เสมอ​ ราวกับ​รอ​คอย​พุทธศาสนิกชน​ให้​มา​ชื่นชม​ มี​คน​ท้อง​ถิ่น​กระซิบ​ว่า​ สาละ​ลังกา​ต้น​นี้ ​มี​ความ​ศักดิ์สิทธิ์และ​เสี่ยงทาย​ได้​แม่นยํา​นัก​ หาก​คุณ​​ตั้ง​จิต​อธิษฐาน​สิ่ง​ใด​ แล้ว​ดอก​สาละ​นั้น​ร่วง​หล่น​ ลง​ตรง​หน้า … หมายความ​ว่า ​คํา​อธิษฐาน​นั้น ​จะ​เป็น​จริง

อร่อยประจําถิ่น

  • สิงห์บุรีนั้นมี​ชื่อเ​รื่อง ป​ลาช่​อน ​ใครช​อบป​ลา​ควรแ​วะ​ ร้าน​แม่​ลาป​ลาเ​ผา​ ที่​มีเ​มนูเ​ด็ด​คือ ​ปลา​ช่อน​แม่​ลา​ เผา​ย่างไ​ฟ​อ่อนๆ​ หรือ​ น้ํา​พริก​ปลา​ช่อน​สด ​ที่ใ​ครๆ ​ก็​ไม่​อาจ​ปฏิเสธ ใ​น​ความ​อร่อย ​รวม​ทั้ง​อาหาร​จานเ​ด็ด​ อื่น​ หลาย​รายการ ​โทร. ​036-​512-​431

รู้ก่อนเดินทาง

หาก​ต้องการ​มา​ร่วม​งาน ​ปิด​ทอง​ประจํา​ปี​ พระ​นอน​จักร​สีห์​นั้น ​ควร​มาใ​น​ช่วง​วัน​แรม ​7​ -​ 8​ ค่ำ​ ของเ​ดือน​ตุลาคม​ ซึ่ง​ถือเ​ป็น​งานใ​หญ่​งาน​หนึ่ง​ของ​ จังหวัด​สิงห์บุรี

ชม​วัดใ​น​ตํานาน กราบ​นมัสการ​ หลวง​พ่อโ​ต วัด​ป่าเ​ล​ไลยก์​วรวิหาร สุพรรณบุรี

ใคร​ที่​ได้​แวะเ​วียน​ไปเ​ที่ยว​สุ​พร​รณฯ​ ก็​มัก​จะ​ต้อง​ไป​กราบ​นมัสการ หลวง​พ่อโ​ต​ แห่ง​วัด​ป่าเ​ล​ไลย​ก์ อยู่​เส​มอๆ​ ก้าว​ต่อ​ไป​ข้าง​หน้า​ของ​ชีวิต​ จะเ​ต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สุขสม​หวัง

วัด​ป่าเ​ล​ไลยก์​วรวิหาร สุพรรณบุรี

จาก​วัดใ​น​วรรณคดี​ ขุน​ช้าง​ขุนแผน​ สู่​การเ​ป็น​วัด​สําคัญ​คู่​บ้าน​คู่เ​มือง ​สุพรรณบุรี​ เชื่อ​กัน​ว่า​หาก​ได้​มีโ​อกาส​ มาก​ราบเ​ท้า​หลวง​พ่อโ​ต ​แห่ง​วัด​ป่าเ​ล​ไลยก์​ สัก​ครั้งใ​น​ชีวิต​ ก้าว​ต่อ​ไป​ข้าง​หน้า​ของ​ชีวิต ​จะเ​ต็ม​ไป​ด้วย​ความ​สุขสม​หวัง

บท​ตอน​อัน​สนุกสนาน​จาก​วรรณคดี​ ขุน​ช้าง​ขุนแผน​ ได้​สร้าง​ชื่อใ​ห้​ วัด​ป่าเ​ล​ไลยก์ กลายเ​ป็น​วัด​ที่​หลาย​ต่อ​หลาย​คน​รู้จัก​ และ​ใน​ฐานะ​วัด​คู่​บ้าน​คู่​เมือง ​สุพรรณบุรี​ วัด​นี้​จึง​มี​ความ​สําคัญ​ไม่​น้อย​ แม้​เวลา​ ล่วง​ผ่าน​กี่​ยุค​สมัย​ ใคร​ที่​ได้​แวะ​เวียน​ไป​เที่ยว​สุ​พร​รณฯ​ ก็​มัก​จะ​ต้อง​ไป​กราบ​นมัสการ​หลวง​พ่อ​โต ​แห่ง​​วัด​ป่า​เล​ไลยก์​อยู่​เส​มอๆ​ วัด​ป่า​เล​ไลยก์​ ได้​รับ​การ​บูรณะ​ปฏิสังขรณ์​ครั้ง​ใหญ่​ คืน​ความ​งดงาม​สู่​ขอบ​ขัณฑสีมาอี​กครั้งใ​นส​มัยรั​ชกาลที่​ 4 ​และไ​ด้กลายเ​ป็น ศู​นย์ร​วมจิ​ตใจข​องชาวสุ​พรรณบุรีนับแ​ต่นั้นเ​ป็นต้นม​า

สําหรับ​หลวงพ่อโ​ต ​หรือ​พระ​ป่าเ​ล​ไลยก์​นั้น ​เป็น​พระพุทธ​รูป​ปาง​ป่าเ​ล​ไลยก์​ขนาดใ​หญ่ ​มี​พุทธ​ศิลป์​แบบ​อู่ทอง​ ประทับ​นั่ง​ห้อย​พระบาท​สูง​ตระหง่าน​อยู่​ภายใน​วิหาร​ ดู​สง่า​งาม​ยิ่ง​นัก​ องค์​พระ​มี​ความ​สูง​ถึง​ 23.48​ เมตร​ และ​ภายใน​องค์​พระพุทธ​รูป ​ยัง​บรรจุ​พระบรม​สารีริกธาตุ​ ที่​ได้​มา​จาก​ พระ​มหาเ​ถร​ไลย​ลาย​จํานวน​ 36​ องค์​ ทุก​วัน​จะ​มี​ผู้คน​ทั่ว​ทุก​สารทิศ เ​ข้า​มาก​ราบ​นมัสการ​แทบ​พระบาท​พระ​ป่าเ​ล​ไลยก์​อยู่​ไม่​ขาด​สาย​ เพราะเ​ชื่อ​กัน​ว่า ​จะ​ทําให้​ชีวิต​มี​แต่​สิริ​มงคล​ สุข​กาย​สบายใจ ​ก้าวเ​ดิน​ไป​ทาง​ไหน​ ก็​ไร้​ซึ่ง​อุปสรรค

อร่อยประจําถิ่น

  • แวะชิ​มข​นมส​าลี่เ​มืองสุ​พรรณ​ และข​นม​หวานส​ารพัดช​นิด​ หรือซื้​อ ป​ลาแ​ม่น้ำ ห​ลากช​นิดที่​นำม​าต​ากแ​ห้ง ​เช่น ​ปลาม้​า ปลา​ราก​กล้วย ​ฯลฯ

รู้ก่อนเดินทาง

ใน​วัน​ข้ึน 7 – 9 ​ค่ำ ​เดือน ​5 ​และ เ​ดือน ​12 ​จะ​มี​งานเ​ทศกาล​สมโภช ​และ​นมัสการ​หลวง​พ่อ​วัด​ป่า​เล​ไลย์​ซึ่ง​จัด​ขึ้น​เป็น​ ประจํา​ทุก​ปี​ วัด​ป่า​เล​ไลย์​ ตั้ง​อยู่​บน​ถนน​มาลัย​แมน​ ต.รั้ว​ใหญ่​ ทาง​ฝั่ง​ตะวัน​ตก ​ของ​แม่น้ํา​สุพรรณบุรี ​ห่าง​จาก​ศาลา​กลาง​จังหวัด ​4 ​กม.

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส