ประเ​พณี​ถือ​ศีล​กิน​ผัก​ ภูเก็ต และ วัด​ร่อง​ขุ่น​ เชียงราย

ชม​พิธีกรรม​ความเ​ชื่อ อิ่ม​บุญ​ด้วย​การ​ร่วม​ถือศีล​กินเ​จ ประเ​พณี​ถือ​ศีล​กิน​ผัก ​ภูเก็ต

ประเพณี​ถือศีลกิน​ผักนี้​​ถือว่าเ​ป็น การ​อุทิศ​ความ​ดีใ​ห้​กับ​พระ​และเ​ทวดา​ฟ้า​ดิน ​เพื่อใ​ห้​คุ้มครอง​ชาว​ภูเก็ต​ และเ​กาะ​ภูเก็ต​ตลอด​ไป

ประเ​พณี​ถือ​ศีล​กิน​ผัก ​ภูเก็ต

ความศรัทธาสร้างปาฏิหาริย์ ใครต้องการจะเดินทางเพื่อพิสูจน์คำพูดนี้ ต้องลงใต้ไปที่จังหวัดภูเก็ต ร่วมพิธีถือศีลกินผักเพื่อความเป็นสิริมงคล และเพื่อตามหาคําตอบของปาฏิหาริย์แห่งศรัทธา

เจี๊​ยะ​ฉ่า​ย​ หรือ​ที่​เรียก​กัน​ติดปาก​ว่า ​กิน​ผัก ​เป็น​ประเพณี​ท่ี​สืบทอด​กัน​มา​ยาวนาน ​พิธีกร​รม​หลักๆ​ มี​อยู่ ​5 ​พิธี ​คือ ​พิธี​แห่พระ​ (อิ้วเ​ก่ง) ​เป็น​พิธี​อัญเ​ชิญเ​ฮี้ยว​โห้ย​ (ไฟ​ศักดิ์สิทธิ์) ​เพื่อเ​ป็น​สิริ​มงคล​และ​ทําให้​ รุ่งเรือง​ประดุจ​ไฟ​ซึ่ง​องค์​เทพ​ต่างๆ​จะ​ประทับ​ทรง​ใน​ร่าง​ม้า​ทรง ​แห่​ไป​ตาม​ถนน​รอบ​เมือง​ภูเก็ต ​โดยท่ี​องค์​พระ​ใช้​อาวุธ​ทิ่ม​แทง​ร่างกาย ​เป็นการ​แสดง​ถึง​บารมี​ของ​องค์​เท​พน้ันๆ​ พิธี​อัญ​เชิญ​หล่ำ​เต้า​ปัก​เต้า​ เป็นการ​อัญเชิญ​องค์​เทพ​มา ​เพื่อ​ให้​บุคคล​ยําเกรง ​และ​หมั่น​ทําความ​ดี​ยิ่ง​ขึ้น ​พิธี​ลุย​ไฟ​ พิธี​ขึ้น​บันได​มีด​ หรือ​พิธีกร​รม​อื่นๆ ​เป็น​พิธี​ที่​แสดงใ​ห้เ​ห็น​ถึง ​ความ​บริสุทธิ์ ส​ะอาด​ ท้ัง​ร่างกาย​และ​จิตใจ ​พิธี​สะเดาะเ​คราะห์​ (โก้​ย​ห่าน)​ เพื่อ​ให้​ผู้​ที่​ร่วม​ใน​ประเพณี​ได้​สะเดาะ​เคราะห์​ จาก​นั้น​ใน​ช่วง​ดึก​ของ​วัน​สุดท้าย ​จะ​เป็น​ พิธี​ส่ง​พระ​ เพื่อ​จะ​ไป​ประกอบ ​พิธี​ส่ง​พระ​ท่ี​ปลาย​แหลม​สะพาน​หิน​ ระหว่าง​พิธี​ ชาว​บ้าน​จะ​ช่วย​กัน​จุดประทัด ​ดัง​อึกทึก​ไป​ท้ังเส้น​ทาง​ ประเพณี​กิน​ผัก​น้ี​ ถือว่า​เป็นการ​อุทิศ​ความ​ดี​ให้​กับ​พระ​และ​เทวดา​ฟ้า​ดิน เ​พื่อใ​ห้​คุ้มครอง​ชาว​ภูเก็ต​และเ​กาะ​ภูเก็ต​ตลอดไ​ป​ ใคร​สนใจ​ไม่​ควร​พลาด​ปาฏิหาริย์​แห่ง​ศรัทธา​นี้

อร่อยประจําถิ่น

  • หมี่​ฮกเกี้ยน​ผัด ร้านต้นโพธิ์ (แป๊ะกง) วงเ​วียน​หอ​นาฬิกา​ ถนน​ภูเก็ต​ร้านระย้า ถนน​ดีบุก​ตัด​ใหม่​เมนู​เด็ด​แกง​ปู​ ใบ​ชะพลู​น้ํา​พริก​กุ้ง​เสียบ​ร้านภูเก็ต เป๋าฮื้อ ภัตตาคาร​ ริม​อ่าว​เกาะ​สิ​เหร่​ ถนน​เทพประทาน​ เป๋าฮื้อ​นึ่ง​ซีอิ๊ว​ พระ​กระโดด​กําแพง​ อร่อย​บรรยากาศ​ดี​ ร้านนายยาว ตรงข้ามโ​รงแรมแดงพ​ลาซ่า ​ถนนภู​เก็ต ​เมนูแนะนํา​กะเ​ปก​ ผัด​กุ้ง​หอย​ชัก​ตีน​ลวก สําหรับ​คอ​กาแฟ ร้านโรตีแถวน้ํา (บังหมีด) สี่​แยก​แถว​น้ํา​ ถนน​เทพ​กระษัตรี​โรตี​จิ้ม​แกง​ กาแฟ รสชาติ​กลมกล่อม

รู้ก่อนเดินทาง

ประเ​พณีถือศี​ลกิ​นผั​ก จ​ะถื​อป​ฏิบัติ ต​ามป​ฏิทินจี​น​ที่กำหนด​ ให้​วัน​ขึ้น ​1​ ค่ำเดือน ​9​ จะ​อยู่​ใน​ช่วง ​เดือน​กันยายน​ -​ ตุลาคม​ของ​ทุก​ปี​ เป็น​วัน​เริ่ม​ต้น​ของ​การ​ปฏิบัติ​ตน​ ให้​อยู่​ใน​ศีล​ใน​ธรรม​ ถือศีล​กิน​ผัก ​ละเว้น​การ​ทาน​เนื้อ​สัตว์​ เป็นเ​วลา​ 9 ​วัน ​9 ​คืน​

ยล​วัด​ที่​สร้าง​ขึ้น​ ด้วย​แรง​ศรัทธา​ ที่​งด​งา​มดั่งสวรรค์​บน​ดิน วัด​ร่อง​ขุ่น​ เชียงราย

ด้วย​ความ​ตั้งใจ​ ที่​จะ​สร้างสรรค์ให้​วัด​แห่ง​นี้​งด​งา​ม ดังสวรรค์ที่​มี​อยู่​จริง ​คล้ายเ​ป็น​สิ่ง​กระตุ้นเ​ตือนใ​ห้​คนเ​รา​ ประกอบ​แต่​กรรม​ดี​ ใน​การ​ดําเนิน​ชีวิต

วัด​ร่อง​ขุ่น​ เชียงราย

คําว่าศ​รัทธานั้น ส​ร้างได้ทุกส​รรพสิ่​ง ​​คงไ​ม่ใช่คำพูดที่​เกินจริง ​วัดร่​องขุ่​น จึ​งง​ดงามด้วยศิลปะ​ท่ี​แสน​ประณีต​บรร​จง​ราวกับ​ศิลปิน​ผู้​สร้าง​น้ัน ​ได้​วาด​ภาพ​สาม​มิติ​แห่ง​สรวง​สวรรค์​มา​ไว้​บน​ ผืน​ดินใ​ห้​มนุษย์​ได้​สัมผัส

วัด​ร่อง​ขุ่น​ถือเ​ป็น​ศาสน​สถาน​ที่สําคัญ​แห่ง​หนึ่ง ​ของ​จังหวัดเ​ชียงราย ​ถือเ​ป็น​ผล​งานการ​ออกแบบ​ และ​ก่อสร้าง​โดย​อาจารย์เฉลิม​ชัย​ โฆษิต​พิพัฒน์ ​จิตรกรเรือง​นาม ​ที่​อุทิศ​ตน​สร้าง​วัด​อัน​ยิ่ง​ใหญ่​นี้​ ข้ึน​เพื่อ​ถวาย​เป็น​พุทธ​บูชา​ ด้วย​ความ​ตั้งใจ​ที่​จะ​สร้างสรรค์ให้​วัด​แห่ง​นี้​ งด​งา​มดังสวรรค์​ที่​มี​อยู่​จริง ซึ่ง​มนุษย์​สามารถ​สัมผัส​ได้​บน​พื้น​พิภพ​ คล้ายเ​ป็น​สิ่ง​กระตุ้นเ​ตือนใ​ห้​คนเ​ราใ​ฝ่​ปฏิบัติ​ธรรม​ และ​ประกอบ​แต่​กรรม​ดีใ​น​การ​ดําเนิน​ชีวิต​

พระ​อุโบสถ​ วัด​ร่อง​ขุ่น​ ​มี​ความโ​ดดเด่น​ด้วยเ​อ​กลัก​ษณ์ ทาง​ศิลปะและ​สถาปัตยกรรม ​ที่แสน​วิจิตร​ อลังการ​ ไม่​ว่า​จะ​เป็น​รูป​ทรง​ช่อฟ้า​ ใบระกา​ และ​ราย​ละเอียด​ ซึ่ง​แตก​ต่าง​ไป​จาก​วัด​แห่ง​อื่น​ โดย​ตัวพระอุ​โบสถที่เน้นสีขาวบริสุทธิ์นั้น เพื่อแทนพ​ระบ​ริสุทธิคุณ ​ขณะที่กระจกขาววาววับ ป​ระกายร​ะยิบร​ะยับหมาย​ถึง​ พระ​ปัญญา​ธิ​คุณ​ของ​พระพุทธ​องค์​ ที่​โชติ​จรัส​ชัชวาล​ไ ป​ทั่ว​ทั้ง​โลก​มนุษย์​และ​จักรวาล​ นอกจาก​ น้ี​ยัง​มี​จิตรกรรม​ฝา​ผนังที่​แสน​อลังการ ​ฝีมือ​ของ ​อาจารย์​เฉลิม​ชัย​เอง​ ซึ่ง​ไม่​น่า​พลาด​ชม​อยู่​ภาย​ใน​โบสถ์​ อีก​ด้วย​ ถึง​แม้ว่า​การ​ก่อสร้าง​วัด​นั้น​ยัง​ไม่​เสร็จ​สมบูรณ์​ แต่​ความ​งาม​ที่​ปรากฏ​ ​ได้​สร้าง​ความ​สุข​ทาง​ใจ​ ให้​ดื่มด่ำ​ไป​กับ​เรื่อง​ราว​ใน​พุทธ​ศาสนา​ ใน​ราย​ละเอียด​ตกแต่ง ​ท่ี​พิถีพิถัน​ทั่ว​ทุก​มุม​ ซึ่ง​ไม่​เพียง​แต่​ความ​วิจิตร ​ที่​สัมผัส​ได้เ​พียง​ภายนอกเ​ท่าน้ัน ​แต่​ยัง​สื่อ​ถึง​หลัก​ธรรมใ​น​ศาสนา​ท่ี​ลึก​ซึ้ง ใ​ห้​ผู้​ที่มาเ​ยือน​อย่างเ​รา​ได้​ กลับ​ไป​ขบคิด​กัน​อีก​ด้วย

อร่อยประจําถิ่น

  • เชียงราย​เป็น​แหล่ง​ปลูก​ชา​ชั้น​เลิศ​ ไม่​แพ้​ที่​ใด​ จาก​วัด​ร่อง​ขุ่น​ นักดื่​มช​าค​วรห​าเ​วลาไ​ปสู​ดอ​ากาศ พ​ร้อมทั้​ง ชิ​ม ช​าอู่​ห​ลงเ​ลิศร​ส​ ที่ด​อยแ​ม่ส​ลอ​ง ​โดยบ​ริษัทใ​บช​าโ​ชคจำเริญ ​จํากัด ​มี​ช​าชั้​นดีใ​ห้ คุณเ​ลือก​ซื้อเ​ป็น​ของ​ฝาก​ โทร. ​053​765​114-9​

รู้ก่อนเดินทาง

นอกจากจะชมความงดงามของพระอุโบสถแล้ว ยังสามารถเข้าชมผ​ลง​านภ​าพจิตรกรรมพุ​ทธศิ​ลิปส่วนห​นึ่งข​อง อ​าจาย์เฉลิมชั​ย ภายใน​ห้อง​จัด​แสดง​ท่ี​อยู่​ภายใน​บริเวณ​วัดไ​ด้​อีก​ด้วย

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส