วัด​ถ้ำเ​สือ​วิปัสสนา ​กระบี่ และ วัด​พระมหาธาตุ​วรมหาวิหาร​ นครศรีธรรมราช

ฝ่าบันได​สูง​ชัน​ ก้ม​กราบ ​พระพุทธบาท​จําลอง วัด​ถ้ำเ​สือ​วิปัสสนา ​กระบี่

วัด​แห่ง​นี้แม้​จะอยู่​บน​ยอดเ​ขา​ แต่​พุทธศาสนิกชน​ ก็​มิได้​ย่อท้อ​ที่​จะ​ขึ้น​บันได​สูง​ชัน เ​พื่อ​ขึ้นมาสัก​กา​ระ​

วัด​ถ้ำเ​สือ​วิปัสสนา ​กระบี่

แม้​แสงแดด​ร้อน​แรง​ แม้​สายลม​พัด​พา​เย็น​เพียง​ใด​ แต่​ท้ังหมด​ก็​ต้อง​พ่าย​ให้​กับ​คลื่น​พลัง​แห่ง​ศรัทธา​ ท่ี​พุทธศาสนิกชน​ต่าง​ตั้ง​จิต​มั่น​ เพื่อ​ว่า​คร้ัง​หนึ่งใ​น​ชีวิต ​จะ​ได้​ข้ึน​มา​สัก​กา​ระ​บูชา ​รอย​พระพุทธบาท​ ณ ​วัด​ถ้ำเ​สือ​วิปัสสนา

วัด​ถ้ำ​เสือ​วิปัสสนา​ ถือ​ได้​ว่า​เป็น​วัด​ที่​เปี่ยม​ด้วย​พลัง​แห่ง​ศรัทธา​ จาก​ทั้ง​พุทธศาสนิกชน​ชาว​ไทย​และ​ต่าง​ประเทศ​ แม้​วัด​แห่ง​นี้​ จะ​ตั้ง​อยู่​บน​ยอด​เขา ​ท่ี​โอบ​ล้อม​ด้วย​เทือก​เขา​ และ​เวิ้ง​ทะเล​อันดามัน แต่​พุทธศาสนิกชนก็​มิได้​ย่อท้อ​ ที่​จะ​ขึ้น​บันได​สูง​ชันเ​พื่อ​มา​สัก​กา​ระ​กราบ​ไหว้​

วัด​แห่ง​นี้ ​เดิมที​เล่า​กัน​ว่าเป็น​ที่​อยู่​ของ ​เสือ​โคร่ง​ และ​ด้วย​สภาพ​แวดล้อม​ที่​เป็น​ภูเขา​ อีก​ทั้ง​มี​ถ้ำอยู่​มากมาย​นี่เอง​ จึง​ทําให้​ถ้ำ​เสือก​ลาย​เป็น ​สถาน​ที่​วิปัสสนา​กรรมฐาน​ ของ​พระ​สงฆ์​อัน​แสน​สงบ​ ใน​กาล​ต่อ​มา​ โดย​ภายใน​วัด ​เป็น​ที่​ประดิษฐาน​ของเ​จ้า​แม่​กวน​อิม​ ที่​มี​ความ​สูง​กว่า​ 5​ เมตร​ ให้​นัก​ท่อง​เที่ยว​ ได้​เข้า​มา​สัก​กา​ระ​ขอ​พร​ และ​ที่​จะ​ขาด​ไม่​ได้​เลย​สําหรับ​การ​มา​เท่ียว​ วัด​ถ้ำ​เสือ​วิปัสสนา​ ก็​คือ​การ​เดินขึ้นบันได​สูง​ทั้งหมด​ 1,273​​ ขั้น​​สู่​ยอดเ​ขา​แก้ว เ​พื่อ​กราบ​ไหว้พระพุทธบาท​จําลอง ​และพระพุทธ​รูป​หยก​ขาว​ ศิลปะ​พม่า​อายุ​นับ​ร้อย​ปี​ เพื่อ​เสริม​สิริ​มงคล​ให้​กับ​ชีวิต​ จาก​จุด​น้ี​สามารถ​ชม​วิว​เมือง​กระบี่​ได้​ไกล​สุด​ลูก​หู​ลูก​ตา ​อีก​ท้ัง​ยัง​มองเ​ห็น​ลําน้ํา​กระบี่ ​และ เ​ขา​ขนาบ​น้ํา​ จาก​มุม​สูง​ได้​อีก​ด้วย

อร่อยประจําถิ่น

  • ระหว่าง​ทาง​ข้ึน​เขา ​คุณ​สามารถ​แวะ​ชิม​ความ​อร่อย​ดั้งเดิม​ จาก​ร้าน​ข้าง​ทาง​ได้​มากมาย​ และ​พลาด​ไม่​ได้​เลย​ก็​คือ​ ขนมจีน​ปักษ์​ใต้​ ที่​มี​ให้​เลือก​ทั้ง​แกง​ไตปลา​ น้ํายา​ป่า​ น้ํายา​กะทิ​ กิน​คู่​ผัก​พื้นเ​มือง​หลาก​ชนิด​ โดยเฉพาะผัก​ต้ม​ ราด​น้ํา​กะทิ

รู้ก่อนเดินทาง

ใคร​ที่มา​เที่ยว ​แล้ว​ยัง​ไม่​ได้​ขึ้น​เขา​ พิชิต​บันได​ 1,273​ ขั้น​ บอก​ได้​เลย​ว่า​ ยัง​มา​ไม่​ถึง​ วัด​ถ้ำ​เสือ​วิปัสสนา​ นอกจาก​วิว​ เมือง​กระบี่ ​ที่​หา​ชม​ท่ีไหน​ไม่​ได้​แล้ว​ คุณ​ยัง​เพลิดเพลิน​ไป​ กับ​การใ​ห้​อาหาร​ลิงเ​จ้า​ถิ่น​อีก​ด้วย วัด​ถ้ำเ​สือ​วิปัสสนา ​โทร.​075​-631-​452​ watthumsuakrabi

ตื่น​ตา​องค์​พระเ​จดีย์​ ศรีเ​มือง​คอน วัด​พระมหาธาตุ​วรมหาวิหาร​ นครศรีธรรมราช

ถ้า​คุณ​มีโ​อกาส​สัก​กา​ระ​ สัก​ครั้งใน​ชีวิต​ ความเ​จริญ​ก้าวหน้า​ จะ​ผลิ​ดอก​ออก​ผล​ ตาม​มาใ​น​ทุกๆ ​ด้าน

วัด​พระมหาธาตุ​วรมหาวิหาร​ นครศรีธรรมราช

แม้เ​มืองน​ครศรีธรรมราช ​​จะมี​ค​วามผ​สมผ​สานทั้​งศ​าสนาพุ​ทธแ​ละพ​ราหมณ์​ ทว่าทุ​กศ​าสนา​ก็ส​ามารถม​าห​ลอมร​วมกัน ได้ ณ ​วัดพ​ระม​หาธาตุว​รมหาวิหาร ​แม้เ​วลาล่วงผ่​าน​แต่พ​ลังแ​ห่งศรัทธา ​กลับ​ไม่เ​คยเ​สื่อม​คลาย

วัด​พระ​มหาธาตุ​วรมหาวิหาร​ ถือว่า​เป็น​พระ​อาราม​หลวง​ชั้น​เอก​ ที่​สําคัญ​ที่สุด​แห่ง​หนึ่ง​ใน​ ​ภาค​ใต้​ของ​ไทย​วัด​แห่ง​นี้​ถูก​สร้าง​ขึ้น​ใน​สมัย​อาณาจักร​ตาม​พร​ลิงค์​ มี​ลักษณะ​เป็น​สถาปัตยกรรม​แบบ​ ศรี​วิชัย​ ส่วน​เหตุ​ที่​วัด​แห่ง​นี้​เป็น​ศูนย์​รวม​ศรัทธา​ของ​พี่​น้อง​ชาว​ใต้​มา​นาน​นับ​ร้อย​ปี ก็​เพราะ​ภายใน​ ​พระบรม​ธาตุเ​จดียอ์​งค์ใ​หญ่​ประดิษฐาน​ไว้ ​ซึ่ง​พระบรม​สารีริกธาตุ​ของ​องค์​พระ​สัมมา​สัม​พุทธเ​จ้า​ ถ้า​คุณ​มี​โอกาสสัก​กา​ระ​สัก​ครั้ง​ใน​ชีวิต​ ความ​เจริญ​ก้าวหน้า​ จะ​ผลิ​ดอก​ออก​ผล​ตาม​มา​ใน​ทุกๆ​ ด้าน​ นอกจาก​นี้ ​ยัง​เป็น​สถาน​ที่​ประดิษฐาน​ของ​ท้าว​ขัต​ตุ​คาม​ และ​ท้าว​ราม​เทพ​ ซึ่ง​ถือ​เป็นต้น​กําเนิด​ของ​การ​บูชา​ องค์​จตุ​คาม​รามเ​ทพ​ ที่​ได้​รับ​ความ​นิยมใ​น​ปัจจุบัน

สิ่ง​ที่​ไม่​เสื่อม​คลาย​ไป​ตาม​กาล​เวลา​ ทุก​คราว​ที่​ได้​มา​เยี่ยม​เยือน​พระ​อาราม​แห่ง​นี้​ คือ​ความ​ งาม​ด้าน​สถาปัตยกรรม​ท่ี​สืบทอด​จาก​รุ่น​สู่​รุ่น​ โดย​วัด​แห่ง​นี้​มี​พระบรม​ธาตุ​องค์​ใหญ่ ​เป็น​ศูนย์กลางราย​รอบ​ไป​ด้วย​เจดีย์​ราย​เล็กๆ​ อีก​มากมาย​ ส่วน​ท่ี​มุม​กําแพง​แก้ว​มี​พระบรม​ธาตุ​จําลอง​ ประดิษฐาน​อยู่​ท้ัง​สี่​มุม​ รวม​ท้ัง​ตํานาน​ท้าว​จตุ​คาม​รามเ​ทพ ​ก็มีแ​หล่งกำเนิด อ​ยู่บ​นส​ายน้ำแ​ห่งศ​รัทธา ​ณ​ วัด​พระ​มหาธาตุ​วรมหาวิหาร​ด้วยเ​ช่น​กัน

อร่อยประจําถิ่น

  • มา​ถึง​วัด​มหา​ธาตุ​ ต้อง​ไม่​ลืม​ที่​จะ​ถาม​หา ​มังคุด​คัด​ ของดี​เมือง​นครฯ​ ที่​นํา​มังคุด​อ่อน​มา​ผ่าน​ขั้น​ตอน​ การดอง​จนไ​ด้เ​ป็นมั​งคุดคั​ด ​แ​สนก​รอบกิ​นไ​ด้ทั้งเ​นื่อและ​เมล็ด ​ใคร​มา​ที่​นี่​แล้ว ​ไม่​ได้​ชิม​บอก​ได้​เลย​ว่า​ยัง​มาไ​ม่​ถึง เมือง​คอน

รู้ก่อนเดินทาง

ใน​วัน​สงกรานต์​ชาว​นครศรีธรรมราช​จะ​อัญเชิญ​ พระ​พุทธ​สิ​หิงค์​แห่​ไป​ยัง​สนาม​หน้า​เมือง​ เพื่อ​ให้​ประชาชน​ได้​สรง​น้ํา​ เพื่อ​ความ​เป็น​สิริ​มงคล​เป็น​ ประจํา​ทุก​ปี​

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส