ประเพณี​ตักบาตรเ​ทโ​ว​ อุทัยธานี และ ประเพณี​บุญ​สารทเ​ดือน​สิบ​ นครศรีธรรมราช

อิ่ม​อก​อิ่ม​บุญ​ วัน​ออก​พรรษา​ที่เ​มือง​อุทัยธานี ประเพณี​ตักบาตรเ​ทโ​ว​ อุทัยธานี

ตักบาตรเ​ทโ​วโ​รหณะ​เ​ป็น​ประเพณี​ ที่​ถือ​ปฏิบัติ​สืบ​มาใ​น​หมู่​พุทธศาสนิกชน​ ใน​วัน​ออก​พรรษา

ประเพณี​ตักบาตรเ​ทโ​ว​

ย้อนรําลึกถึงวันท่ีพระพุทธองค์ ทรงเสด็จกลับมาจากการโปรดพระมารดาบนช้ันดาวดึงส์ เท่ียวงานบุญออกพรรษาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งเมืองอุทัยธานี ที่วัดสังกัสรัตนคีรี

ประเพณี​ตักบาตรเทโว​น้ัน​มา​จาก​คํา​ว่า​เทโวโรหณะ อัน​หมาย​ถึง​วัน​ท่ี​พระ​สัมมา​สัม​พุทธเ​จ้า​ เสดจ็​กลับ​จาก​เทวโลก​ภาย​หลังจาก​ท่ี​ได้ ทรง​โปรด​พระมารดา​บน​สวรรค์ชั้นดาวดึงส์ ตลอด​ทั้ง​พรรษา​แล้ว​ ตาม​พุทธ​ตํานาน​กล่าว​ว่า​เมื่อ​ชาวเมือง​สังกัส​นคร​เห็น​พระองค์​เสด็จ​ลง​มา​ก็​ต่าง​ปิติ​ยินดี​ และ​พา​กัน​มา​รอ​ตักบาตร​กัน​อย่าง​เนือง​แน่น​ จึง​เรียก​การ​ตักบาตร​คร้ัง​นั้น​ว่าการ​ตักบาตรเทโวโรหณะ ซึ่ง​กลาย​เป็น​ ประเพณี​ที่​ถือ​ปฏิบัติ​สืบ​มา​ใน​หมู่​พุทธศาสนิกชน​ใน​วัน​ออก​พรรษา​ โดย​ชาว​ไทย​เรียก​กัน​สั้นๆ​ ต่อ​มา​ว่า​ ประเพณี​การ​ตักบาตรเทโว​

งาน​ประเพณี​ ตักบาตรเทโว​ ที่​ยิ่งใ​หญ่​ที่สุดใ​น​ประเทศไทย​น้ัน​ คงจะไ​ด้แก่​งาน​ประเพณี​ตักบาตร​ เท​โว​ท่ี​วัด​สังกัส​รัตน​คีรี​ จังหวัด​อุทัยธานี​ ซึ่ง​จัด​ขึ้น​ใน​เทศกาล​ออก​พรรษา​ ตรง​กับ​วัน​แรม​ 1​ ค่ำ​ เดือน ​11​ ซึ่ง​ใน​วัน​ดัง​กล่าว​นั้น​ จะ​มี​การ​อัญเชิญ​พระพุทธ​รูป​ปาง​เสด็จ​จาก​ดาว​ดึงส์​ ลง​มา​ตาม​บันได​จากพระ​มณฑป​บน​ยอด​เขา​สะแก​กรัง​ พร้อม​ด้วย​พระ​สงฆ์​จํานวน​มาก​ ท่ี​ตาม​ขบวน​ลง​มา ​ตาม​บันได​กว่า​ 449​ ขั้น​เพื่อ​มา​รอ​รับ​บาตร​จาก​พุทธศาสนิกชน​จากทั่วทุกสารทิศ ที่รอคอยมาทำบุญในวันออกพรรษาและชมประเพณีที่งดงาม น่าประทับใจ ราวกับจำลอง​ ภาพ​วัน​สําคัญ​แห่ง​พุทธกาล​ ใน​วัน​ที่​พระพุทธ​องค์​เสด็จกลับม​า จ​ากเ​ทวโลกครั้งนั้นมาไว้ให้เห็นกันอย่าง ปลาบปลื้มเป็น​บุญ​ตา​

อร่อยประจําถิ่น

  • อุทัยธานี​น้ัน​ มี​ปลา​แม่น้ํา​สะแก​กรัง ​เป็น​อาหาร​ขึ้น​ชื่อ โดยเ​ฉพาะ ​“ปลาแ​รด”​ ที่นำมาปรุงเป้นอาหารอร่อยสารพัด เช่น ทอดกระเทียม ราดพริก ชวนน้ำลายไหลนั้น มีผู้แนะนำกันว่า ​ร้าน​นก​น้อย ​ริม​แม่​น้ํา​สะแก​กรัง​ใกล้​กับ​สะพาน​ข้าม​ ไปเ​กาะเ​ทโพ​นั้น ​อาหาร​อร่อย​และ​บรรยากาศ​ดี

รู้ก่อนเดินทาง

อย่า​ลืม​ขึ้น​ไป​นมัสการ​พระพุทธ​มงคล​ศักด์สิทธิ์​ที่​งดงาม​ และ​พระพุทธบาท​จําลอง​ใน​มณฑป​ พร้อม​ทั้ง​ ถวาย​สัก​กา​ระ​พระบรม​รูป​ พระ​ปฐม​บรม​ราช​ชนก​ใน​ พระบาท​สมเด็จพระพุทธ​ยอด​ฟ้า​จุฬา​โลก​ เพื่อ​เป็น​ สิ​ริม​ง​คล​ก่อน​กลับ​บ้าน

พิธี​สืบสาน​ตํานาน​ความ​กตัญญู … สําหรับ​ชาวใ​ต้ ประเพณี​บุญ​สารทเ​ดือน​สิบ​ นครศรีธรรมราช

ช่วงเ​วลา​นี้เ​อง​ที่​ลูก​หลาน​จะ​ได้​ แสดง​ความ​กตัญญู​ด้วย​การ​จัด​สํารับ​พร้อม​ข้าว​ของเ​ครื่องใ​ช้​ เพื่อ​นําไ​ป​ถวาย​แด่​พระ​สงฆ์​ และ​อุทิศ​ส่วน​กุศลใ​ห้​ผู้​ที่​ล่วง​ลับ

ประเพณี​บุญ​สารทเ​ดือน​สิบ​ 

เดือนสิบของทุกปี ถือได้ว่าเป็นเดือนที่สําคัญยิ่ง เพราะถือเป็นเดือนแห่งงานมหาบุญที่ยิ่งใหญ่ ท่ีชาวใต้ทุกคนจะได้แสดงออกถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษผ่านงานประเพณี … บุญสารทเดือนสิบ

ย่าง​เข้า​เดือน​สิบ​ชาว​ไทย​ส่วน​ใหญ่​จะ​นึกถึง​แต่​ประเพณี​สารท​ไทย​ แต่​สําหรับ​ชาว​ไทย​ใน​ภาค​ใต้​ เดือน​สิบ​ถือ​ได้​ว่าเป็น​เดือน​แห่ง​งาน​บุญ​ใหญ่​ ท่ี​เรียก​ว่า​ประเพณีบุญสารทเดือนสิบ ประเพณี​น้ี​เกิด​จาก​ความ​เชื่อ​ที่​ว่า​ บรรพบุรุษ​ที่​ล่วงลับ​ไป​แล้ว​ จะ​กลับ​มา​เยี่ยม​เยือน​ลูก​หลาน​ระหว่าง​วัน​แรม ​1​ ค่ำ เดือน ​10 ​- ​แรม ​15 ​ค่ำ ​เดือน ​10 ​ซึ่ง ช่วงเวลานี้เองที่ลูกหลานจะได้แสดงความกตัญญู ด้วยการจัดสำรับ พร้อมข้าว​ของเ​ครื่องใ​ช้ เ​พื่อ​นําไ​ป​ถวาย​แด่​พระ​สงฆ์ ​และ​อุทิศ​ส่วน​กุศลใ​ห้​ผู้​ที่​ล่วง​ลับ

ประเพณี​บุญ​เดือน​สิบ​ ใช่​ว่า​จะ​เป็น​งาน​บุญ​เพียง​อย่าง​เดียว​ ความ​ครื้นเครง​ของ​งาน​นี้​อยู่​ตรง​ที่​ วัน​สุดท้าย​ของ​งาน​ที่​จะ​จัดใ​ห้​มี​ประเพณี​ชิงเ​ปรต​ ทาง​วัด​จะ​นํา​สํารับ​ที่​ประชาชน​นํา​มา​ถวาย​มา​วางไ​ว้​ที่​ศาลา​เปรต ​เพื่อใ​ห้​บรรพบุรุษ​ที่​ล่วง​ลับไ​ด้​มา​กิน​ จาก​นั้น​ก็​ถึง​ครา​ที่เ​ด็กๆ ​และ​ผู้ใหญ่​จะ​วิ่งเ​ข้าไป​แย่ง​อาหาร​จากเปรต ​มา​แบ่ง​กัน​กิน​ทั้งนี้เ​พราะ​ชาวใ​ต้เ​ชื่อ​ว่าใ​คร​ที่ไ​ด้​ กิน​อาหาร​ที่​เหลือ​จาก​การ​เซ่น​ไหว้​บรรพ​ชน​จะ​ได้​รับ​ กุศล​ทั้ง​ยังเ​ป็น​สิริ​มงคล​ แก่​ตนเอง​และ​ครอบครัว

อร่อยประจําถิ่น

  • ใน​ประเพณี​บุญสารท​เดือน​สิบ​ มี​ขนม​อยู่ ​5 ​ชนิด​ ที่​ชาว​บ้าน​ทุก​บ้าน​จะ​ทํา​ถวาย​พระ​ ได้แก่​ ขนม​ลา​ ขนม​พอง​ ขนม​กง​ ขน​มดี​ซํา​ และ​ขนม​บ้า​ สําหรับ​ใคร​ที่​อยาก​ลิ้ม​ ลอง​สามารถ​ซื้อไ​ด้​ตาม​วัด​ต่างๆ​ และ​ตลาด​รับรอง​ว่า​หา​ ทาน​ที่ไหนไ​ม่ไ​ด้​แล้ว

รู้ก่อนเดินทาง

จังหวัด​นครศรีธรรมราช​ ถือไ​ด้​ว่าเ​ป็น​จังหวัด​ที่​จัด​งาน​บุญ​เดือน​สิบ​ได้​อย่าง​ย่ิง​ใหญ่​และ​สนุก​ท่ีสุด​ โดย​ทุก​วัด​ใน​เมือง​ นครฯ​จะ​จัด​งาน​ท้ัง​กลาง​วัน​กลาง​คืน​มี​การ​แสดง​พื้น​บ้าน​ ให้​ได้​ชม​ตลอด​คืน​ อีก​ท้ัง​ยัง​มี​อาหาร​ท้อง​ถิ่น​ให้​เลือก​ซื้อ​ เลือก​ชิม​อย่างมากมาย

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส