ประเพณีตานก๋วยสลาก​ ลําปาง และ ประเพณีแห่ผีตาโขน ​เลย

พิธีทำบุญ​ ​ของ​ชาว​ล้าน​นา ที่มีมาแต่ครั้งพุทธกาล ประเพณีตานก๋วยสลาก​ ลําปาง

ตา​นก๋วย​สลาก​หมาย​ถึง​ประเพณี​ ถวาย​ทาน​สลาก​ภัต​ถือเ​ป็นการ​ ถวายเ​ครื่อง​ไทยทาน​แด่​พระ​สงฆ์​ และประเพณี​ที่​นิยม​ของ​ชาวเ​หนือ

ประเพณีตานก๋วยสลาก

ความร่มเย็นเป็นสุขและรักสงบของชาวล้านนา สะท้อนออกมาเป็นประเพณีตานก๋วยสลาก ที่สืบทอดกันมายาวนาน ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ประเพณีตานก๋วยสลาก​ คือ​ การ​ทําบุญ​อุทิศ​ส่วน​กุศล​ให้​กับ​ผู้​ท่ี​ล่วง​ลับ​ไป​แล้ว​ เป็น​ประเพณี​ เก่า​แก่​ท่ีเ​กิด​ขึ้น​ต้ังแต่​พุทธสมัย​ที่​พระพุทธเจ้า​ยัง​คง​มี​พระชนม์​อยู่​ ตานก๋วยสลาก​ หมาย​ถึง​ ประเพณี​ ถวาย​ทาน​สลาก​ภัต​ ถือ​เป็นการ​ถวาย​เครื่อง​ไทยทาน​แด่​พระ​สงฆ์​ และประเพณี​ท่ี​นิยม​ของ​ชาว​เหนือ​ โดยทั่วไปก่อนวันตานก๋วยสลากหนึ่งวันชาวบ้านจะจัดทำพิธีเตรียมส่งของเครื่อง​ไทยทานซึ่งเรียกวันนี้ว่าวันดา ชาว​บ้าน​จะบ​รรจง​จัดเ​ครื่องไ​ทยทาน​ลงใ​น​ ก๋วย​ แปล​ว่า​ ตระ​กร้า​หรือ​ชะลอม​ขนาดเ​ล็ก​ท่ี​สาน​ ด้วยไม้ไฝ่ จากนั้นจะนำ ข้าวสาร อาหารแห้ง บรรจุลงไปแล้วตกแต่งเครื่อง​ไทยทานให้เป็นต้นกัลปพฤกษ์ ซึ่ง​ทํา​ด้วยไ​ม้ไผ่​ยาว​ นํา​มาเ​หลา​ และ​ทําเ​ป็น​วงกลม​ซ้อน​กันเ​ป็น​ชั้นๆ​ แต่ละ​ชั้น​จะ​นํา​สิ่งของ​ที่เ​ป็นเครื่องไทยทาน​มา​ผูก​ติด​ให้​สวยงาม​ ด้าน​บน​สุด​มัก​จะ​นิยม​นํา​ร่ม​มา​เสียบ​ไว้​ และ​ใช้​ธนบัตร​ผูก​ติดตาม​ขอบ​ร่ม​ เพื่อ​น้อม​ถวาย​แด่​พระ​ภิกษุ​สงฆ์​อันเ​ป็นเ​นื้อ​นา​บุญ​

การ​ทําบุญ​แบบ​สลาก​ภัต​นี้ถือ​เป็นการ​ทําบุญ​ แบบไ​ม่เ​จาะจง​ เมื่อเ​ตรียม​สิ่งของเ​สร็จ​แล้ว​ก็​จะ​นํา​ ไป​ถวาย​วัดใ​น​วัน​รุ่ง​ขึ้น​ พร้อม​สํารับ​กับข้าว​ แล้ว​ติด​ชื่อ​หรือ​สลาก​เอา​ไว้​ เมื่อ​พระ​สงฆ์​องค์​ใด​จับ​ได้​ของ​ใคร​ ก็​จะ​มี​การ​ประเคน​ของ​ตาม​สลาก​ เมื่อ​พระ​ท่าน​ ฉันเ​สร็จ​แล้ว​จึง​อนุโมทนา​แล้วใ​ห้​พรเ​จ้า​ภาพ​พร้อม​ อุทิศ​ส่วน​กุศล​ให้​กับ​ผู้​ที่​ล่วง​ลับ​ไป​แล้ว​ก็​จะ​เสร็จ​พิธี​ ถือเป็นประเพณี​ที่​งดงาม​ และได้สืบทอด​ต่อ​กัน​มา​ อย่าง​ยั่งยืน​

อร่อยประจําถิ่น

  • ร้าน​อาหาร​พื้นเ​มือง​ลําปาง​ท่ี​อร่อย​มากๆ​ ช่ือ​ร้าน​คํา​หวาน​มี แหนมส​ด ​แกงโ​ฮะ ​ลาบเหนือ หมูแดงตากแห้งทอด ​​โดย​เฉพาะ ​หมูยอ ​และ​หมูแดง​ทอด ​มี​รสชาติเ​ป็นเ​อกลักษณ์​ ถ้า​เป็น​ข้าวซอย ​ต้อง​ร้าน​ข้าว​ซอย​ซุปเปอร์สี่​แยก​ทาง​เข้า​ สนาม​บิน​บน​ถนน​ ซุปเ​ปอร์ไ​ฮเวย์​ น้ํา​พริก​หนุ่ม​ แคบหมู​ ต้อง​ร้าน​คุณ​ถนอม​ตลาด​อัศวิน​ไส้อั่ว​แกง​ฮังเล​ต้อง​ร้าน​ แม่​แห​ถนน​อุปราช

รู้ก่อนเดินทาง

  • ระยะเ​วลา​ที่​นิยม​ทําบุญ​ตา​นก๋วย​สลาก​กัน​คือ​ ราวๆ​เดือน​ กันยายน​ – ​พฤศจิกายนของทุกปี ​(บางแ​ห่ง​อาจจะจัดก่อนหน้า​วันเ​วลา​ดัง​กล่าว​นี้ ​แต่​ก็​ห่างไ​ม่​มาก)

แห่ผี​ตาโ​ขน​ ประเพณี​สนุกสนาน​ ​มีเ​พียง​ที่เ​ดียวใ​นโ​ลก ประเพณีแห่ผีตาโขน​เลย

ใน​ขบวน​แห่​ผี​ตาโ​ขน​จะเ​ต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ร่าเริง​สนุกสนาน​ เป็นเ​วลา​ที่​ทุก​คนใน​หมู่บ้าน​ จะ​มา​ปลด​ปล่อย​ความ​คิด​ สร้างสรรค์​​และ​สนุก​ไป​กับ​ การ​แต่ง​กายเ​ป็น​ผี​ตาโ​ขน

แห่ผีตาโขน

ความแปลก และสนุกสนานของการแห่ผีตาโขนนี้ จะทําให้คุณยิ้มและหัวเราะได้ตลอดการเดินทาง เป็นอีกงานประเพณีที่คุณไม่ควรพลาด

ประเพณีผีตาโขน​ เป็นการละเล่นพื้นบ้านใน​งาน​บุญ​หลวง​ ที่จัดขึ้นเพื่อ​ขอ​ให้​ฝน​ฟ้า​ตก​ต้อง​ตาม​ฤดกูาล​ เล่ากันว่าที่มาของการแห่ผีตาโขน เกิดขึ้นเมื่อครั้งพระเวสสันดรและนางมัทรีจะเดินทางออกจาก​ป่า​กลับ​สู่เ​มือง​ บรรดา​ผี​ป่า​หลาย​ตน​และ​สัตว์​นานา​ชนิด​อาลัย​รัก​จึง​พา​กัน​แห่แหน​แฝง​ตน​มา​กับ​ชาว​บ้านเพื่อมาส่งทั้งสองพระองค์กลับเมือง และขากลับก็ได้นำเอาความเศร้าโศก ทุกข์ทรมาน ของชาวเมือง​​ออกไ​ป​ด้วย ​เรียก​กัน​ว่า​ผี​ตาม​คน​หรือ​ผี​ตา​ขน จน​กลาย​มาเ​ป็น​ผีตาโขน ใน​ปัจจุบัน​

ใน​ขบวน​แห่​ผี​ตา​โขน​จะ​เต็ม​ไป​ด้วย​ความ​ร่าเริง​สนุกสนาน​เป็น​เวลา​ที่​ทุก​คนใน​หมู่บ้าน​จะ​มา​ปลด​ปล่อย​ความ​คิด​สร้างสรรค์​​และ​สนุกไ​ป​กับ​การ​แต่ง​กายเ​ป็น​ผีตาโขน​โดย​สวม​หน้ากาก​ที่​ทํา​ขึ้น​จาก​กาบ​มะพร้าว​ มี​หมวก​ท่ี​ทํา​จาก​หวด​น่ึง​ข้าว​เหนียว​ท่ี​วาด​ลวดลาย​แปลก​ตา​ เครื่อง​แต่ง​กาย​จะ​นํา​เอา​เศษ​ผ้า​นานา​ชนิด​มา​ตัดและเ​ย็บ​ต่อ​กันไ​ป​มา​จะมีสีสันฉูดฉาดสะดุดตา ​แล้วใช้​กระดึง​ผูก​คอ​วัว​มา​ทําเ​ป็น​พวง​หาง​เสียงดังกระหึ่มไ​ปต​ลอดท​าง ​และที่ขาดไม่ได้คืออาวุธ ท่ี​ทํา​เป็น​รูป​ดาบ​ผีตาโขน​ทั้ง​หลาย​จะ​เต้นรํา​เฮฮา​ ร้อง​รํา​ทําเ​พลงไ​ป​ทั่ว​ท้อง​ถนน​และเ​มื่อ​งาน​สิ้น​สุด​ลง​ ผู้เล่นผีตาโขนในขบวนแห่จะนำเครื่องแต่งกายที่เกี่ยวกับผีตาโขนไปทิ้งลงแม่น้ำ เพราะเชื่อว่า​เป็นการ​ลอย​เคราะห์​ให้​ไหล​ไป​กับ​สายน้ํา​ เป็น​งาน​ประเพณีที่สนุก​ท่ี​สําคัญ​มี​ที่​นี่เ​พียง​ที่เ​ดียวเ​ท่านั้น

อร่อยประจําถิ่น

  • ส้มตํา​รสแ​ซบ​ ก้อย​ต้ม​แซบ​ ต้อง​ร้าน​คนเ​มืองเ​ลย​ อยู่​ถนน​เลย​-​เชียงคาน​ แต่ถ้าเป็นลาบเป็ด ​ต้องร้านจ่อยลาบเป็ด​ อยู่ซอย​ 2 ​ถนนศรีรัฐ​ ไก่ย่าง​ส้มตํา​ก็อร่อยดี
  • ร้าน​อาหาร​แนะนํา​อีก​ร้าน​ ร้าน​บ้าน​ต้น​หลิว​ ที่​นี่​มี​ปลา​เผา​หิมะ ​อ่อม​ปลา​น้ําโ​ขง​ ท่ี​ขึ้น​ช่ือ​เปิด​ 07.00​ -​ 21.00​น.​

รู้ก่อนเดินทาง

ประเพณี​แห่​ผี​ตา​โขน​เป็น​งาน​บุญ​ใหญ่​ประจํา​ปี​ของ​ชาว​ อําเภอ​ด่านซ้าย ​จังหวัดเ​ลย​ จะจัดขึ้นใ​น​ช่วง​ระหว่าง​วัน​ท่ี​ 28 ​-​ 30 ​มิถุนายน ​ของ​ทุก​ปี​

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส

One comment

  • It’s actually a cool and helpful piece of info. I am satisfied that
    you shared this useful info with us. Please stay us up
    to date like this. Thank you for sharing.