ประเพณี​จอง​พารา​ และ ประเพณี​ปอย​ส่า​ง​ลอง ​แม่ฮ่องสอน

ชม​ปราสาท​ที่​สร้าง​ขึ้น​ด้วย​ความ​ศรัทธา​ เพื่อ​บูชา​พระพุทธเจ้า​ ประเพณี​จอง​พารา​แม่ฮ่องสอน

แสง​ประทีป​นับ​พัน​ดวง​​ ตาม​วัด​สถูป​และ​บ้าน​ เรือน​ใน​ตอนใ​กล้​รุ่ง​ เ​ป็น​ภาพ​ที่​งดงาม ​และน่า​ประทับใ​จ

ประเพณี​จองพารา

ทุกปี … ในช่วงวันออกพรรษา ชาวไทยใหญ่จะบรรจงสรรสร้างปราสาทขึ้นด้วยความศรัทธา สูงสุดเพื่อรอรับเสด็จพระพุทธเจ้า ที่เช่ือว่าจะเสด็จลงมาจากสวรรค์ช้ันดาวดึงส์

จองพารา​ แปล​ว่า​ ปราสาท​พระ​ ชาว​บ้าน​จะ​ช่วย​กัน​สร้างปราสาท​จําลอง​ ที่ทํา​ด้วย​โครง​ไม้ไผ่​ ประดับ​ลวดลาย​ด้วย​กระดาษ​สา​สี​ต่างๆ​ หน่อ​กล้วย ​อ้อย ​แ​ละโ​คมไ​ฟตกแต่ง​อย่าง​สวยงาม​ เพื่อใ​ช้​สมมติ​เป็น​ปราสาท​​เพื่อ​รอ​รับ​เสด็จ​พระพุทธ​องค์​จาก​สวรรค์ แล้ว​นําไปประดับ​ไว้​ตาม​บริเวณ​วัด​และ​บ้าน​เรือน​ ใน​วัน​แรม​ 1 ​ค่ำ ​ไป​จนถึง​แรม 8 ​ค่ำ ​เดือน ​11 ​จะ​มี​การ​ถวาย​ข้าว​ท่ี​จองพารา​วัน​ละ​ครั้ง​และ​จุดเทียน​ หรือ​ประทีป​โคมไ​ฟไว้ใ​น​ช่วงเ​วลา​ตลอดเ​ทศกาล​ แสง​ประทีป​นับ​พัน​ดวง​ ​ตาม​วัด​ สถูป​ และ​บ้านเ​รือน​​ ใน​ตอนใ​กล้​รุ่ง​เ​ป็นภ​าพ​ที่​งดงาม​และน่า​ประทับใ​จ​

ใน​ช่วง​วัน​พิธี​จะ​มี​การเ​ฉลิม​ฉลอง​ฟ้อนโ​ต​ฟ้อนรูป​สัตว์​ต่างๆ ​ฟ้อน​ดาบ​ ฯลฯ ​ไป​ตาม​ถนน​​สืบเ​นื่อง​ มา​จาก​ความ​เช่ือ​ที่​ว่า​ สัตว์​โลก​และ​สัตว์​หิมพานต์​พา​กัน​รื่นเริง​ ยินดี​ ร่าย​รํา​เป็น​พุทธ​บูชา​เพื่อ​รับ​เสด็จ​ วัน​แรม​ 8​ ค่ำ​ จะ​มี​พิธี​ถวาย​เทียน​พัน​เล่ม​ โดย​แห่​ต้น​เทียน​ไป​ถวาย​ที่​วัด​ และวัน​สุดท้าย​จะ​มี​พิธีถวาย​ไม้​เกี๊ยะ​ โดย​นํา​ฟืน​จาก​สน​ภูเขา​มา​มัด​รวม​กัน​เป็นต้น​สูง​ แล้ว​นํา​เข้า​ขบวน​แห่​ ประกอบ​ด้วย​ ฟ้อน​รูป​สัตว์​ต่างๆ​ และ​เครื่อง​ประโคม​ไป​ทํา​พิธี​จุด​ถวาย ​เป็น​พุทธ​บูชา​ที่​ลาน​วัด​ เป็น​ภาพ​ของ​ประเพณี​ที่​งดงาม​ท่ีเกิดจาก​แรง​ศรัทธา​อัน​หา​ท่ีสุด​มิได้

อร่อยประจําถิ่น

  • ร้านอ​าหารพื้นเมืองแม่ฮ่องสอนยอดนิยม ใส้อั่ว หมกปลา แคปหมู น้ำเงี้ยว ​แนะนํา​ร้าน ​“บ้านเ​พลง” ​ตั้ง​อยู่​ตรง​ข้าม​ TN​TOUR ​เดินเ​ยื้องไ​ป​ทาง​ซ้าย​มือ

รู้ก่อนเดินทาง

  • เทศกาล​นี้​จัด​ขึ้น​ระหว่าง​วัน​ข้ึน ​15 ​ค่ำ ​เดือน ​11 ​ถึง​​วัน​แรม ​8 ​ค่ำ ​เดือน ​11 ​หรือ​ในเ​ดือน​ตุลาคมของทุกปี

งาน​บวช​นาค ของ​ชาว​ไทยใ​หญ่​ที่​สืบทอด​มา​แต่โ​บราณ​ ประเพณี​ปอย​ส่า​ง​ลอง​แม่ฮ่องสอน

ในพิธีจะ​มี​การ​แต่ง​ตัวใ​ห้​นาค​ อย่าง​งดงาม​คล้ายเ​จ้า​ชาย​ไทยใ​หญ่​ ใส่เ​ครื่อง​ทรง​คล้าย​กษัตริย์​ เมื่อเ​ข้าข​บวน​แห่​ก็ใ​ห้​ขึ้น​หลัง​ม้า​กาง​สัปทน

ประเพณี​ปอย​ส่า​ง​ลอง

ความศรัทธาในพระพุทธศาสนา ของชาวไทยใหญ่มีมาแต่โบราณ สืบทอดส่งต่อกัน เหมือน เป็นมรดกอันล้ำค่า น่ายกย่อง การที่ลูกชายได้บวชเณรในพุทธศาสนา จึงถือเป็นบุญอันยิ่ง ใหญ่ของครอบครัว

ปอยส่างลอง หรือ​​งาน​ประเพณี​บวช​ลูก​แก้ว​ของ​ชาว​ไทย​ใหญ่​เป็นการ​บรรพชา​สามเณร​ให้​ สืบทอด​ใน​พระพุทธศาสนา​ และ​เพื่อ​เรียน​รู้​พระ​ธรรม​คํา​สั่ง​สอน​ของ​พระพุทธเจ้า​ โดย​มี​ความ​เชื่อ​ว่า …​ ถ้าลูกของตนได้บวชเป็นสามเณรจะได้รับอานิสงส์อันแรงกล้า และเมื่ออายุย่างเข้า 9 ปี ครอบครัวที่มีลูกชายจะนิยมให้ลูกบวชเรียนเพราะถือว่าลูกชายยังบริสุทธิ์ผุดผ่องอยู่ พิธีนี้จะจัดกันอย่างยิ่งใหญ่ แต่ละครอบครัวที่มีลูกชายวัยเดียวกัน จะชักชวนกันและจัดงานบวชพร้อมๆ กัน ในพิธีจะมีการแต่งตัวให้นาคอย่างงดงาม คล้าย​เจ้า​ชาย​ไทย​ใหญ่​ ใส่​เครื่อง​ทรง​คล้าย​กษัตริย์​ เมื่อ​เข้า​ขบวน​แห่​ก็​ให้​ข้ึน​หลัง​ม้า​ กาง​สัปทน(ร่ม)​ จัด​ขบวน​แห่​อย่าง​สวยงาม​ไป​บวช​ที่​วัด​ มี​การ​จุด​บั้งไฟ​เฉลิม​ฉลอง​ หลัง​จาก​บวช​เป็น​เณร​เรียบร้อย​ ก็​จะ​ศึกษาเ​ล่าเ​รียน​พุทธ​ศาสนา​อยู่​ที่​วัด​พอ​อายุไ​ด้​ประมาณ​ 19 ​ปี ​ก็​ลา​สิกขา

นับ​เป็นการ​ปลูก​ฝัง​ให้​ลูก​หลาน​ได้​เรียน​รู้​ พระพุทธ​ศาสนา​ตั้งแต่​ยัง​เล็ก​ เพื่อ​กล่อม​เกลา​จิตใจ​ และ​อบรม​สั่ง​สอน​ให้​เป็น​คน​ดี​ เป็น​พุทธ​มา​มกะ​ท่ี​สืบสาน​พระ​ศาสนา​ต่อไ​ป

อร่อยประจําถิ่น

  • ใครช​อบข้าวซ​อย ต้องร้านข้าวซอยป้านูญ อยู่แถวถนนผดุงม่วยต่อ​ในตัวเมือง​เปิด​ 07.00​ -​ 16.00​น.
  • อาหาร​ช่ือ​แปลก​อีก​อย่าง​คือ​ ข้าว​ก้ัน​จิ๊น​ เจ้า​อร่อย​ต้อง​ที่​ ร้าน​ป้า​ศรี​บัว​ อยู่​ถนน​สิงหนาท​บํารุง​ ใกล้​ตลาด​สาย​หยุด​ เปิด​ 09.00 – ​20.00​น.

รู้ก่อนเดินทาง

  • ประเพณี​บวช​ลูก​แก้ว​หรือ​ประเพณี​ปอย​ส่า​ง​ลอง​มี​ระหว่าง​ เดือน​มีนาคม ​-​ เมษายน​ ระยะเ​วลา ​3-7​ วัน​ มักจัดกันท่ี​ อ.ขุนยวม​ อ.ปาย ​และ ​อ.เมือง

อ้างอิง : บทความนี้คัดลอกมาจากบางส่วนของหนังสือคู่มือท่องเที่ยว 102 ที่เที่ยวออกรส