พฤติกรรมการเที่ยวของคนไทยปี 2553 ตอน 1

คนไทยยังนิยมเที่ยวเมืองไทย

travel-in-thai-2553

ประเด็นหนึ่งที่ Business+ ทำการสำรวจคือพฤติกรรมการท่องเที่ยวของคนไทย โดยคำถามแรกที่อยากรู้มากที่สุดคือ ในช่วง ไฮซีซันนี้ คนไทยนิยมเที่ยวในประเทศ หรือต่างประเทศ ซึ่งผลการสำรวจที่ออกมานั้น พบกว่า คนไทยร้อยละ 69.59 นิยมเที่ยวภายในประเทศ ขณะที่คนไทยอีกร้อยละ 16.22 มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศ และมีเพียงร้อยละ 14.2 เท่านั้นที่ไม่มีแผนการเดินทางท่องเที่ยวในช่วง ไฮซีซันนี้เลย

มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วง .. 2009 – เม.. 2010

ความนิยม

มีแผนจะท่องเที่ยวภายในประเทศ

69.59%

มีแผนจะท่องเที่ยวในต่างประเทศ

16.22%

ไม่มีแผน เก็บเงินไว้ใช้จ่ายอย่างอื่น

8.11%

อื่นๆ

5.41%

ไม่มีแผน เพราะไม่ชอบท่องเที่ยว

0.68%

สำหรับผู้ที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวนั้น ส่วนใหญ่มากกว่าร้อยละ 41.5 มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วง ไฮซีซันนี้ ไม่น้อยกว่า 2-3 ครั้ง ร้อยละ 27.89 ของคนไทย มีแผนจะท่องเที่ยวอย่างน้อย 1 ครั้ง และร้อยละ 12.24 มีแผนเดินทางท่องเที่ยว 4-5 ครั้ง ร้อยละ 8.84 ระบุว่า ไม่มีแผนเดินทางท่องเที่ยว และร้อยละ 6.12 ระบุว่า มีแผนเดินทางท่องเที่ยวมากกว่า 5 ครั้งในช่วง ไฮซีซันนี้

คิดว่าจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วง .. 2009 – เม.. 2010 กี่ครั้ง

ความนิยม

2 – 3 ครั้ง

41.50%

1 ครั้ง

27.89%

4 – 5 ครั้ง

12.24%

ไม่มีแผน

8.84%

มากกว่า 5 ครั้ง

6.12%

อื่นๆ

3.40%

โดยผู้ที่มีแผนจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วง ไฮซีซันนี้จะเดินทางในประเทศ 2-3 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 47.62 มีแผนเดินทางในประเทศครั้งเดียวคิดเป็นร้อยละ 21.09มีแผนเดินทางในประเทศมากกว่า 5 ครั้งคิดเป็นร้อยละ 15.65 มีแผนเดินทางในประเทศ 4-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 10.88

คาดว่าการท่องเที่ยวของคุณจะเที่ยวภายในประเทศกี่ครั้ง

ความนิยม

2 – 3 ครั้ง

47.62%

1 ครั้ง

21.09%

มากกว่า 5 ครั้ง

15.65%

4 – 5 ครั้ง

10.88%

อื่นๆ

3.40%

ไม่ท่องเที่ยว

1.36%

สำหรับในแต่ละครั้งของการเดินทางนั้น ส่วนใหญ่แล้วคนไทยมักจะเดินทางท่องเที่ยวกันครั้งละ 3-5 คนโดยคิดเป็นสัดส่วนที่ร้อยละ 37.41 เดินทางครั้งละ 1-2 คนคิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 31.97 เดินทางครั้งละ 5-10 คนคิดเป็นร้อยละ 19.05 และเดินไปกับทัวร์ร้อยละ 6.8

เดินทางท่องเที่ยวกันกี่คน

ความนิยม

3 – 5 คน

37.41%

1 – 2 คน

31.97%

5 – 10 คน

19.05%

ไปกับทัวร์เป็นกลุ่มสนุกสนานได้เพื่อนใหม่

6.80%

อื่นๆ

4.76%

บทความชุดนี้มี 3 ตอนสามารถอ่านตอนอื่นได้ พฤติกรรมการเที่ยวของคนไทยปี 2553 ตอน 2 และ พฤติกรรมการเที่ยวของคนไทยปี 2553 ตอน 3 (จบ)

ที่มา : Business+ ฉบับที่ 251 มกราคม 2553